نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: دانشگاه شهید بهشتی مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: اصغر عبدل زمان اجرا: 1393 در حال حاضرگونه های مهاجم از جمله ماهیان ، به عنوان تهدیدی بزرگ برای تنوع زیستی جهانی مطرح هستند . ماهیان تیلاپیا از گونه های م
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: شرکت مهندسی مشاور رویان مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: علی مرزوقی زمان اجرا: 1392
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: دانشگاه صنعتی اصفهان مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: محمود رضا همامی زمان اجرا: 1392
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: دانشگاه جندی شاپور اهواز مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: نعمت الله جعفر زاده زمان اجرا: 1392
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: نظام مهندسی کشاورزی استان خوزستان زمان اجرا: 1392
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: دانشگاه آزاد اسلامی پردیس واحد علم تحقیاقات خوزستان مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: ابراهیم انصاری زمان اجرا: 1392
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: مرکز پژوهش زمین شناسی پزشکی شیراز مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: فرید مر زمان اجرا: 1392
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: مرکز پژوهش زمین شناسی پزشکی شیراز مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: بهنام کشاورزی - ضرغام محمدی زمان اجرا: 1391
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: مرکز پژوهش زمین شناسی پزشکی شیراز مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: بهنام کشاورزی- ضرغام محمدی زمان اجرا: 1393

نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: مرکز پژوهش زمین شناسی پزشکی شیراز مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: بهنام کشاورزی زمان اجرا: 1392 افزایش جمعیت شهری، فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی موجب آلودگی سامانه‌های رودخانه‌ای شده که در این سامانه‌ها بس
طراحی و پیاده سازی: راد وب