طرح جامع ساماندهی آلودگی های نفتی در استان خوزستان

نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: مرکز تحقیقات و تحصیلات تکمیلی منطقه 6 دانشگاه آزاد
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: نعمت الله جعفر زاده
زمان اجرا: 1382

شركت هاي بهره برداري نفت وگاز در استان خوزستان ضمن تأمين مواد اوليه پتروشيمي و پالايشگاه هاي داخلي (پالايشگاه هاي آبادان، پتروشيمي هاي بندرامام، رازي و...) ارز آوري هنگفتي را نيز از طريق صادرات به همراه دارند.علي رغم اهميت بسيار زياد اين صنعت عظيم در رفع نياز صنايع وابسته و بهبود شرايط زندگي، تبعات آلودگي ناشي از فعاليت واحدهاي مختلف آن بر سلامت مردم منطقه روبه فزوني است. انتشار تركيبات هيدروكربني سمي، تركيبات گوگردي، روغن و چربي ونفت در آب هوا و خاك در منطقه تحت پوشش موضوعي است كه خطرات آن غيرقابل انكار است.هدف اصلی این طرح كاهش آلودگي هاي نفتي در استان خوزستان در يك افق 10 ساله به منظور همسو شدن با استانداردهاي ملي و بين المللي (اين افقه در سه مقطع كوتاه مدت 3 ساله، ميان مدت 6 ساله و بلند مدت 10 ساله تقسيم خواهد شد) و همچنین ايجاد يك سيستم همكاري بين بخشي در شركت هاي بهره برداري نفت وگاز در استان خوزستان جهت تدوين يك نظام و يا يك ستاد هماهنگ كننده و ناظر بر اجراي طرح هاي پيشنهادي جهت كاهش آلودگي هاي نفتيبر این اساس با استفاده از داده هاي بدست آمده و كاربرد جداول طبقه بندي كليه فعاليت هاي صنعتي به تفكيك هريك از واحدهاي تابعه شركت هاي پنجگانه مورد بررسي قرار گرفته و برحسب نوع فعاليت ونوع آلودگي توليدي در گروه بنديهاي صنايع وفعاليت هاي آلاينده آب، خاك هوا، صدا وارتعاش نازيباسازي و مزاحمت ساز طبقه بندي گرديدند.با استفاده از بررسيهاي كارشناسي و برخي نتايج بدست آمده از آزمايشهاي انجام شده بوسيله شركت هاي پنجگانه، اولويت منابع آلاينده درهريك از واحدهاي تابعه شركت ها تعيين شده و برهمين اساس گروه بندي وتعيين اولويت ها در انطباق با فعاليت هاي انجام شده براي مديريت آلودگي تكميل گرديده وباتوجه به مجموع واحدها در هر شركت اولويت پروژه هاي مورد نياز مشخص گرديد. در مرحله پاياني با استفاده از مسير اولويت بندي انجام شده و امكان پذيري اعمال مديريت كنترلي، اولويت‌بندي پروژه ها و معرفي پروژه ها در سه بخش مستقيم، غيرمستقيم، پشتيباني و در سه افق زماني كوتاه مدت، ميان مدت وبلند مدت ارائه شده وبراساس انجام بررسيهاي اوليه وبحث وتبادل نظر با بخش هاي كارشناسي در صنعت نفت هزينه ها، روشهاي تامين هزينه وساختار تشكيلاتي و پشتيباني جهت اجراي پروژه ها تعيين گرديد