طرح جامع مدیریت نوار ساحلی استان خوزستان

نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: احمد سواری
زمان اجرا: 1384

در این مطالعه دو روش بین امللی و علمی بمنظور ارزشیابی و تعیین توان و قابلیت های زیست میحطی نوار احلی خوزستان بکار گرفته شد.1- معیارهای 34 گانه IUCN (Salm & Clark-19842 توان زيست محيطی و نقش آن در پهنه بندی سرزمين بر اساس روش پهنه بندی نقشه های رقومی هر یک از منابع یاد شده تهیه و تزسیم گردید با استفاده از روش IUCN، 5 معیار که شامل 34 زیر معیار اکولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی، عملی و منطقه ای مورد ارزشیابی کمی و کیفی قرار گرفت.در روش پهنه بندی سرزمین نیز پهنه هایی که در ترانسکت خور موسی قرار دارند قابلیت و توانایی های کاربری حفاظت را نشان دادند و البته با اعمال مدیریت زیست محیطی و پایش اکولوژیکی مستمر نیز میتوان اکوتوریسم ( گردشگری گسترده ) را نیز در مناطق مذکور مستقر نمود. با توجه به اطلاعات بدست آمده موقعيت امتيازي مناطق مورد مطالعه در روش IUCN به شرح زير مي‌باشد1- منطقه خليج يا خور موسي با استعدادترين منطقه :بالاترين مجموع امتيازها به ميزان 123 امتياز.ثبت در ليست تالاب‌هاي رامسر به خاطر وجود تالاب خور موسي و اهميت بين المللي آن.تنوع زيستي و ذخيره گاه آبزيان خليج فارس .مأواي چندين گونة نادر، در حال انقراض و آسيب پذير.اهميت فوق العاده اقتصادي و بازرگاني منطقه در سطوح ملي و فراهم2- از منطقه خوریات گوبان و کوارین و سواحل بحرکان در رده دوم امتيازبندي قرار دارد :برخورداري از دومين و سومین حداكثر امتيازها به ميزان 114 و 101 امتياز.ثبت از ليست تالاب‌هاي رامسر به خاطر وجود تالاب بين المللي الاميه در مصب رودخانه .تنوع زيستي آبي و وجود سواحل پوشيده از نيزار و علفزارهاي ساحلي در پهنه‌هاي گلي بارور.موقعيت مكاني خاص با توجه امتيازبندي‌ها و دلايل ارائه شده، خور موسي با كسب حداكثر امتيازها و بهره‌مندي از ارزش‌هاي بالا و ويژگي‌هاي خاص از شايستگي لازم جهت احراز منطقه تحت نظارت و مديريت زيست محيطي برخوردار گرديده و از امكان تبديل به منطقه حفاظت شده ساحلي در خطوط ساحلي خوزستان را دارا مي‌باشد.