استفاده از ماکرو بنتوز ها به عنوان نشانگرهای شرایط زیست محیطی در بسته های گل منطقه سجافی

نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: علوم تحقیقیات اسلامی خوزستان
زمان اجرا: 1388

بیش از 98 درصد از موجودات شناسایی شده دریا ها به طور دائم یا موقت به بستر دریاها وابسته هستند موجودات کفزی به لحاظ تعداد و تنوع، در ارتباط با زنجیره غذایی و تولیدات آبها جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده اند که تاثیر پذیری زیادی از شرایط محیط را نشان می دهند.در این پروژه 20 ایستگاه انتخاب و مطابق نتايج به دست آمده از بسترهاي گلي منطقه دريائي سجافي نشان داد كه اين منطقه از پويائي بسيار بالاي اجتماعات بتنيك برخوردار است و كمتر تحت تاثير استرس هاي محيطي و آلاينده هاي ناشي از فعاليت هاي انساني قرار گرفته است .در مجموع8 گروه از موجودات کفزی شناسایی که گروه های غالب ماکروبنتوزی به ترتیب شامل پرتاران ( Polychaeta ) ، نرم تنان ( Molluscus ) و سخت پوستان ( Crustacea ) بودند. .بيشترين مقاديرتنوع شانون به ترتيب در ايستگاه هاي 11 و 9 ( 4/523 و 4/458 ) تعیین كه در نوع خود منحصر به فرد بوده است. بيشترين و كمترين ميزان فراواني به ترتيب 4520 فرد در متر مربع در ايستگاه 10 و 560 فرد در متر مربع در ايستگاه 17 ثبت شده است.شاخص تنوع شانون با شاخص های غنای مارگالف ، غنای منهنیک و گروه دوکفه ای ها در سطح 01/0 p ≤ ارتباطی مثبت و با پارامترهای اکسیژن محلول و pH ارتباط منفی و با گروه های شکم پا و پرتاران ارتباط مثبت را در سطح 05/0 p ≤ نشان داد.