بررسی کیفیت آب رسوب و منابع آلاینده رودخانه های کارون و دز فلزات سنگین و هیدروکربن های آروماتیک حلقه ای در محدوده استان خوزستان ,فاز ول رس

نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: مرکز پژوهش زمین شناسی پزشکی شیراز
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: بهنام کشاورزی
زمان اجرا: 1392

افزایش جمعیت شهری، فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی موجب آلودگی سامانه‌های رودخانه‌ای شده که در این سامانه‌ها بسیاری از آلاینده‌ها از جمله فلزات سنگین و هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای جذب سطحی رسوبات می‌‌شوند؛ بنابراین می‌توان از رسوب برای پایش آلودگی در سامانه‌های آبگین استفاده کرد. در این مطالعه زمین شیمی فلزات سنگین و هيدروكربن‌هاي آروماتيك چندحلقه‌اي رسوبات حوضه آبریز رودخانه کارون در استان خوزستان بررسی شده‌ است. بدین منظور 34 نمونه برای تعیین فلزات سنگین(مولیبدن، مس، سرب، روی، نیکل، کبالت، منگنز، آهن، آرسنیک، کادمیم، آنتیموان، وانادیم، کروم، آلومینیم و جیوه) و 19 نمونه برای تعیین هیدروکربن‌های آروماتیک(نفتالن، اسنفتن، فلورن، فنانترن، فلورانتن، پایرن، بنزو(a) آنتراسن، کرایزن، بنزو(e) پایرن، بنزو(b) فلورانتن، بنزو(K) فلورانتن، بنزو(a) پایرن، دی‌بنزو(a,h) آنتراسن، بنزو(ghi) پریلن، ایندنو(1,2,3-cd) پایرن) جمع‌آوری و آنالیز شدند. نتایج ضریب غنی شدگی برای عنصر جیوه در برخی نمونه‌ها شدیدا غنی شده و ضریب بالقوه خطر بوم شناختی بالایی را نشان می‌دهد. همچنین مقایسه غلظت فلزات سنگین با شاخص کیفیت رسوب نشان داد که غلظت نیکل و جیوه در برخی نمونه های رسوب بیشتر از بارگستره تآثیر زیاد(ERM) است. نتایج تحلیل PAHها نیز نشان می‌دهد که غلظت کلی هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه‌ای در گستره 54/11-117730 میکروگرم بر کیلوگرم با میانگین 55/7034 میکروگرم بر کیلوگرم است. به طورکلی غلظت هر 16 ترکیب هیدروکربن آروماتیک چند حلقه‌ای و مجموع کل آنها در ایستگاه پالایشگاه آبادان از استانداردهای شاخص کیفیت رسوب(ERL و ERM) بیشتر می‌باشد. با توجه به نسبت‌های ایزومری استفاده شده، ترکیبات PAH در ایستگاه‌های مختلف منطقه مطالعاتی از منابع مختلف ناشی می‌شود.