بررسی منابع شوری کیفیت الاینده ها ی فلزات سنگین و هیدروکربن های آروماتیک حلقه ای رودخانه دز و کارون در محدوده خوزستان

نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: مرکز پژوهش زمین شناسی پزشکی شیراز
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: بهنام کشاورزی- ضرغام محمدی
زمان اجرا: 1393