پنج شنبه 2 آبان 1398


نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: مرکز پژوهش زمین شناسی پزشکی شیراز
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: بهنام کشاورزی - ضرغام محمدی
زمان اجرا: 1391

بررسی آلاینده شوری ردیابی آلاینده فلزات سنگین مخزن و پایین دست سد گتوند


person ارسال کننده: اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان
cat دسته: محیط زیست انسانی
address گروه: آلودگی آب و خاک
1
rate rate
0
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه