بررسی منابع آلاینده شوری با استفاده از ردیابی ایزوتوپی و شناساسایی آلاینده های فلزات سنگین در مخزن و محدوده پایین دست سد گتوند در استان خ

نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: مرکز پژوهش زمین شناسی پزشکی شیراز
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: بهنام کشاورزی - ضرغام محمدی
زمان اجرا: 1391