زمین شناسی پزشکی شهرستان اهواز در استان خوزستان بخش اول خاک های صنعتی و شهری و سازندهای زمین شناختی

نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: مرکز پژوهش زمین شناسی پزشکی شیراز
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: فرید مر
زمان اجرا: 1392