تهیه بانک اطلاعات پسماند خوزستان فاز اول

نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: دانشگاه آزاد اسلامی پردیس واحد علم تحقیاقات خوزستان
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: ابراهیم انصاری
زمان اجرا: 1392