چهار شنبه 30 مرداد 1398


نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: نظام مهندسی کشاورزی استان خوزستان
زمان اجرا: 1392

تکمیل بانک اطلاعات پسماند خوزستان


person ارسال کننده: اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان
cat دسته: محیط زیست انسانی
address گروه: آلودگی آب و خاک
1
rate rate
0
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه