تکمیل بانک اطلاعاتی پسماند استان خوزستان فاز اول پسماند واحد های صنعتی شهری کشاورزی و بیمارستانی

نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: نظام مهندسی کشاورزی استان خوزستان
زمان اجرا: 1392