بازنگری طرح مکانیابی محل پسماند ویژه استان خوزستان

نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: دانشگاه جندی شاپور اهواز
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: نعمت الله جعفر زاده
زمان اجرا: 1392