بررسی فراوانی پراکندگی و پهنه های زیستگاه مطلوب گونه دلفین گوژپشت در محدود خور موسی استان خوزستان

نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: دانشگاه صنعتی اصفهان
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: محمود رضا همامی
زمان اجرا: 1392