طرح جامع و تفضیلی مناطق تحت مدیریت دز و کرخه در استان خوزستان

نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: شرکت مهندسی مشاور رویان
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: علی مرزوقی
زمان اجرا: 1392