چهار شنبه 30 مرداد 1398


نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: دانشگاه شهید بهشتی
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: اصغر عبدل
زمان اجرا: 1393

در حال حاضرگونه های مهاجم از جمله ماهیان ، به عنوان تهدیدی بزرگ برای تنوع زیستی جهانی مطرح هستند . ماهیان تیلاپیا از گونه های مهاجم هستند که در سالیان اخیر در پهنه های آبی جنوب غربی ایران پیامد های اکولوژیکی و اقتصادی قابل توجهی داشته اند

بررسی گونه غیر بومی ماهی تیلاپیا خوزستان


person ارسال کننده: اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان
cat دسته: محیط زیست طبیعی
address گروه: حیات وحش
1
rate rate
0
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه