بررسی وضعیت گونه ماهی غیر بومی مهاجم تیلاپیا در استان خوزستان

نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: دانشگاه شهید بهشتی
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: اصغر عبدل
زمان اجرا: 1393

در حال حاضرگونه های مهاجم از جمله ماهیان ، به عنوان تهدیدی بزرگ برای تنوع زیستی جهانی مطرح هستند . ماهیان تیلاپیا از گونه های مهاجم هستند که در سالیان اخیر در پهنه های آبی جنوب غربی ایران پیامد های اکولوژیکی و اقتصادی قابل توجهی داشته اند