نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: دانشگاه جندی شاپور اهواز مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: نعمت الله جعفر زاده زمان اجرا: 1392
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: نظام مهندسی کشاورزی استان خوزستان زمان اجرا: 1392
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: دانشگاه آزاد اسلامی پردیس واحد علم تحقیاقات خوزستان مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: ابراهیم انصاری زمان اجرا: 1392
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: مرکز پژوهش زمین شناسی پزشکی شیراز مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: فرید مر زمان اجرا: 1392
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: مرکز پژوهش زمین شناسی پزشکی شیراز مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: بهنام کشاورزی - ضرغام محمدی زمان اجرا: 1391
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: مرکز پژوهش زمین شناسی پزشکی شیراز مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: بهنام کشاورزی- ضرغام محمدی زمان اجرا: 1393

نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: مرکز پژوهش زمین شناسی پزشکی شیراز مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: بهنام کشاورزی زمان اجرا: 1392 افزایش جمعیت شهری، فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی موجب آلودگی سامانه‌های رودخانه‌ای شده که در این سامانه‌ها بسیاری از آلاینده‌ها از جمله فلز
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: دانشگاه شیراز مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: فرید مر - بهنام کشاورزی زمان اجرا: 1391 زمين شناسي پزشکي علمي است که به رابطه بين عوامل زمين شناختي طبيعي و تندرستی انسان و حيوان، و درک اثر اين روابط بر توزيع جغرافيايي مشکلات سلامت می­پ
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: جندی شاپور اهواز مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: نعمت الله جعفر زاده - سهند جرفی زمان اجرا: 1390 در این طرح با استفاده از داده های مرتبط با منابع آب کشور ، مستندات دفن پسماندها در زمین ، برهم گذاری داده ها و تهیه نقشه های جانمائی مراک
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: پژو هشکده محیط زیست مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: مهران افخمی مقدم زمان اجرا: 1390 آبزی پروری یکی از عوامل آلودگی آب است که با توسعه آن در سال های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در راستای حفاظت از بدنه های آبی در فعالیت آبزی پ
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: مهران افخمی زمان اجرا: 1390 نیشکر و تولید آن بعنوان یک محصول غذایی مهم همواره مورد توجه بشر بوده است. کشت نیشکر در استان خوزستان در قالب طرحها هفت گانه شرکت
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: جندی شاپور اهواز مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: نعمت الله جعفر زاده حقیقی فرد زمان اجرا: 1391 حوادث غیر مترقبه به دلیل اثر بر منابع زیست محیطی به عنوان یکی از چالش های زیست محیطی کشورها مطرح می باشند. این حوادث بر جنبه های گوناگون مح

بیشتر...

طراحی و پیاده سازی: راد وب