| چهار شنبه 4 اردیبهشت 1398     
سفارشی سازی
   EN
 
 
    
  
 
 
نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: جندی شاپور اهواز
زمان اجرا: 1390

انرژي، همواره به عنوان يكي از مهم ترين نيازهاي امروز بشر مطرح بوده و بسياري از روابط و سياست گذاري هاي كشورها نيز تحت تاثير آن صورت مي پذيرد. امروزه، دولت ها تلاش مي كنند تا در قالب برنامه ريزي هاي مدون، ضمن برآورد عرضه و تقاضاي انرژي كشور خود در آينده، زير ساخت هاي لازم جهت تنظيم اين دو را نيز فراهم آورند. تامین و به کارگیری صحیح انرژی از مهمترین موضوعاتی است که بر میزان پیشرفت اقتصادی و ثبات سیاسی و اجتماعی کشورها مؤثر است. در همین راستا حفاظت از منابع موجود، مدیریت مصرف، استفاده از منابع جدید انرژی و همچنین کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از مصرف انرژی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. يكي از مسائل مهم در قانون برنامه پنجم توسعه، بخش انرژي و در راس آن نفت و گاز است. انرژي در كشور ما علاوه بر تأمين نيازهاي رفاهي و نيز ايفاي نقش به عنوان نهاد توليد در بخش هاي مختلف اقتصادي، دو كاركرد مهم ديگر نيز براي جمهوري اسلامي ايران داشته است: ثبات، رونق و رشد در بخش انرژي كه زمينه ساز رشد اقتصادي در بخش هاي ديگر است و ازسوي ديگر تبادلات حامل هاي انرژي كه وسيله اي براي توسعه روابط بين المللي و تقويت كننده امنيت ملي است. لذا حصول به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در بيست سال آينده، نيازمند وجود زيرساخت هاي قوي در بخش هاي گوناگون اقتصادي و صنعتي كشور مي باشد. حصول به ويژگي هاي تعيين شده در سنجش انرژي كشور اثر مهمي بر تحقق جايگاه تصوير شده در چشم انداز دارد و ايجاد شرايط كيفي و كمي مناسب در زيرساخت هاي بخش انرژي از ملزومات تحقق چشم انداز است . يكي از عواملي كه نقش مهمي در تامين زيرساخت مناسب در بخش انرژي كشور دارد، امنيت سيستم انرژي كشور است . با بررسي ويژگي هاي سيستم انرژي كشور مشاهده مي شود كه عدم تنوع اين سيستم در سه حوزه منابع، تكنولوژي مولد و شبكه توزيع از يك سو و عدم اطمينان بالا به سيستم انرژي، باعث شده است كه درجه امنيت انرژي در كشور در سطوح پاييني باشد . اين مطلب براي كشوري همچون جمهوري اسلامي ايران كه در منطقه اقتصادي، سياسي و نظامي خاصي همچون خاورميانه واقع شده است و به دنبال تحقق آرمان هاي خود مي باشد، وزن و اهميت بيشتري پيدا مي كند. از طرف ديگر با بررسي عوامل موثر بر ايجاد امنيت بيشتر در سه حوزه منابع، توليد و توزيع مي توان به خوبي دريافت كه توسعه استفاده از انرژي هاي نو مي تواند نقش بسزايي در افزايش درجه امنيت سيستم انرژي كشور ايفا كند. زيرا با استفاده از توسعه كاربرد منابع انرژي هاي نو و تجديدپذير مي توان به تنوع در منابع ارژي توسعه منابع فعلي، تطبيق بيشتر با قوانين و موانع زيست محيطي، ايجاد تنوع در تكنولوژي هاي توليد انرژي و كمك به حذف نقاط حساس در شبكه انتقالدست يافت. از طرف ديگر توسعه كاربرد انرژي هاي نو و تجديدپذير مي تواند به امنيت ملي كشور نيز كمك كند . زيرا با بررسي چشم انداز بيست سال آينده مشاهده مي شود كه بخش قابل توجهي از توليد ناخالص داخلي كشور از طريق صادرات حامل هاي انرژي فسيلي تامين مي شود. لذا با توسعه كاربرد انرژي هاي نو و تجديدپذير مي توان ضمن توليد انرژي و كمك به حفظ تداوم صادرات حامل هاي انرژي موجبات حفظ و صيانت از منابع فسيلي براي نسل هاي آينده را نيز فراهم آورد. در حال حاضر، با توجه به گستردگي اثرات مثبت توسعه كاربرد انرژي‌هاي نو در كشور، برنامه‌هاي مختلفي نيز توسط سازمان‌ها و مراكز مرتبط انجام شده و يا در حال انجام است كه موجب راه‌اندازي و بهره‌برداري از اين منابع در بعضي از نقاط كشور شده است. در متون اوليه برنامه‌هاي توسعه آينده كشور نيز اهداف مختلفي جهت توسعه كاربرد انرژي‌هاي نو و تجديدپذير ذكر شده است كه از آن جمله مي‌توان به سهم يك درصدي انرژي‌هاي نو و تجديدپذير در تامين برق مورد نياز كشور در پايان برنامه پنج ساله چهارم اشاره كرد. به اين ترتيب به طور متوسط ميزان انتشار آلاينده‌هاي توليدي در نيروگاه‌هاي كشور در حدود 4 درصد كاهش خواهد يافت.لذا تعيين و حفظ يك موقعيت بهينه را بايد مهم ترين سياست راهبردي كلان انرژي كشور برشمرد. در اين ميان مأموريت بخش انرژي كشور، مديريت عرضه و تقاضاي انرژي با توجه به اهداف اساسي زير است: حفظ و توسعه ارزش هاي انساني و اسلامي, تأمين منافع ملي و امنيت انرژي ,ترسيم وضعيت مطلوب بخش انرژي كشور,تعيين شاخص ها و معيارهاي بهبود در بخ شهاي مرتبط با انرژي در كشور,ارتقاي كيفي وضع موجود در جهت نيل به وضع مطلو, تنظيم كليه امور مرتبط بخش انرژي در اين راستا و بهبود مستمر سياست گذاري و مديريت انرژي كشوربر مبنای اهداف کلان کشور و وضعیت فعلی، مسائل و پیشنهادات اجرایی که در بخش های مختلف انرژی کشور جهت دستیابی به اهداف چشم انداز و سیاست های انرژی کشور ضروری است، ارائه شده است.
نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ریاضی
زمان اجرا: 1390

اهداف مطالعه شامل دستیابی به نقش خودروها و موتورسیکلت های فرسوده، از رده خارج شده ،خودروهای سبک و سنگین, خطوط ریلی،حمل و نقل هوائی،آبی ،توزیع و تعداد خودروها، قطارها،پروازهای هوائی و آبی، سهم حمل و نقل عمومی و سوخت مصرفی در تردد شهری،برون شهری، سامان دهی و تجهیز صنایع به سیستم های کنترلی آلودگی هوا ،افزایش سرانه فضای سبز مشجر،منابع صنعتي، کشاورزی و متفرقه،خدماتي،تجاري، صنعتي، مسكوني و...،پهنه بندی توزیع داده ها،پايش و نظارت بر آلودگي ها، گسترش زيرساخت ها ی لازم جهت بهره گیری از سامانه هاي الكترونيكي شهري،گسترش و بهبود سيستم حمل و نقل عمومي تلفيقي، به کارگیری انرژي هاي نو و پاک(خورشیدی، بادی، زمین گرمایی،آبی، سوخت زیستی،هسته ای و.. )،مديريت يكپارچه و نظارت بر فعاليت ها در نحوه پراکنش و انتشار منابع ثابت و متحرک می باشدبررسی نهائی بر مبنای میزان انتشارکل سه آلاینده مونوکسید کربن (CO)، دی اکسید گوگرد(SO2) و دی اکسید نیتروژن(NOx) به تفکیک کل شهرستان ها انجام شده است ودر نهایت بر مبنای سهم انتشار،شهرستان ها طبقه بندی شده اند.بررسی میزان انتشار دی اکسید نیتروژن(NOx) نشان داد که شهرستان اهواز با 35 درصد،شهرستان ماهشهر با 17درصد و شهرستان خرمشهر با 11 درصد بالاترین سهم در انتشار را داشته اند. بررسی میزان انتشار دی اکسید گوگرد(SO2) نشان داد که شهرستان اهواز با 33%،خرمشهر با 21% و شوش با 8 % بالاترین سهم در انتشار را به خود اختصاص داده اند. همچنین شهرستان اهواز با 33%،دزفول 10% و ماهشهر7% بالاترین سهم در انتشار مونوکسید کربن (CO) را به خود اختصاص داده اند.نتایج بررسی کل انتشار در شهرستان ها نشان داد که شهرستان اهواز با 27.90% در گروه یک،شهرستان خرمشهر با 14.8% درگروه دو و شهرستان های ماهشهر،شوشتر و دزفول به ترتیب با 7.02%،6.82 % و 5.88 % در گروه سه قرار دارند.این مسئله نشان دهنده تفاوت معنی دار میان شهرستان های اهواز و خرمشهر می باشد که به تنهایی در یک گروه قرار گرفته اند و سهم تقریباً 42 درصدی کل انتشار ناشی از مصرف سوخت در استان را بر عهده دارند که بر این اساس اولویت سیاست گذاری های استان بر برنامه ریزی کاهش انتشار آلاینده از این دو شهر باشد.همچنین شهرستان ماهشهر به دلیل استقرار صنایع و گسترش صنعتی در اولویت سوم و شهرستان آبادان در رده چهارم و شهرستان های شوشتر،دزفول و اندیمشک در اولویت پنجم در برنامه ریزی و سیاست های کلان مد نظر قرار گیرند
نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: جندی شاپور اهواز
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: نعمت الله جعفر زاده حقیق فرد
زمان اجرا: 1390

استان خوزستان با مساحت 66531 کیلومتر مربع در جنوب غربی قرار دارد.آلودگی هوا یکی از پدیده های مدرن زندگی امروزی و ناشی از پسماندهایی است که در اثر فعالیت های شبانه روزی بشر بوجود می آید این پسماند ها ناشی از تولید مواد غذایی ،صنعتی ،کالاهای مختلف و انرژی و همچنین مصرف بی رویه مواد و منابع می باشد.هدف اصلی این طرح کاهش الودگی هوا در یک افق 10 ساله به منظور همسو شدن با استاندارد ملی و بین المللی کیفیت هوا می باشد . از آنجایی که یکی از مشگلات اساسی در ایجاد آلودگی هوا در شهرستان اهواز عدم هماهنگی بین بخش های مصرف کننده سوخت در خدمات شهری و صنعتی و منابع آلاینده ، تعداد سازمان ها ی ناظر و مراقب کیفیت هوا می باشد ایجاد یک سیستم همکاری بین بخشی جهت مراقبت ازکیفیت هوا و تدوین یک نظام و یا ستاد هماهنگ کننده ناظر بر نحوه ی اجرای طرح های اجرای مستقیم ،غیر مستقیم و پشتیبانی در راستای کاهش آلودگی هوا در یک افق 10 ساله و در نهایت اجرای طرح های کاهش آلودگی هوا، نظارت و ارزشیابی تا رسیدن به سطح استانداردهای ملی و ارائه برنامه پایش نظارت و ارزشیابی دائمی طرح های پیشنهادی است. روش کار با استفاده از پرسشنامه های تخصصی ،مصاحبه ، جلسات حضوری مجموعه نظرات کارشناسی طرح پیشنهادی سازمان های مختلف و چگونگی اجرای هر طرح از سازمان ها و نمایندگان آنها اخذ شده و پس از اعمال قضاوت های منطقی و براساس غربال کردن داده ها و طرح های پیشنهادی در سه گروه مستقیم غیر مستقیم و پشتیبانی مشخص گردید. جهت برنامه مدیریت و پایش با استفاده از نقش مشاور علمی روش مراقبت از اجرای پروژه ها و تامین اعتبارات و واگذاری اعتبارات در این راستا اقدام و عمل مینمایند نکته مهم در اجرای مناسب طرح کاهش آلودگی هوا جامع نگری در تصویب نهایی پروژه ها و تخصیص بودجه است.به منظور پیشنهاد وضع قوانین یا بخش نامه های در راستای کاهش آلودگی هوای اهواز مشاور عالی ضمن ارائه دلایل فنی برنامه ریزی های لازم جهت تدوین پیش بینی طرح جهت ارجاع مقامات زیربط و تصویب توسط قوه قضائیه و هیئت دولت را بعهده خواهد داشت.لزوم ارزشیابی مداوم اثر بخشی پروژه های اجرا شده و بازنگری به طرح جامع نکته مهمی میباشد و برای دستیابی به آن همکاری و جدیت مسئولین و سازمانها ی مربوطه طبق قوانین ضروری است.
نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: حسین کاکائی
زمان اجرا: 1389

در تعیین شدت اثرات سلامتی ناشی از مواجهه با الیاف هوابرد از جمله آ‌زبست ، سه عامل غلظت، ابعاد و نوع ليف نقش دارند. روش میکروسکوپی فاز کنتراست که سال هاست مورد استفاده قرار می گیرد علیرغم سادگی و سرعت، صرفاً قادر به تعیین غلظت مواجهه بوده و در تشخیص نوع ليف ناتوان مي باشد. از آنجایی که تدوین و اجرای برنامه ممنوعیت مصرف آزبست و جایگزینی الیاف غیر آزبستی در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته، ارزیابی مواجهه غير شغلی الیاف آ زبست با بکارگیری روش مرسوم(میکروسکوپ فاز کنتراست) به تنهایی امکان پذیر نبوده و باید همزمان سایر روش های میکروسکوپی از قبیل پولاریزان و الکترونی روبشي را توسعه داد. قابل ذكر است كه براي اولين بار در اين پرو‍ ژ ه ملي براي تعيين غلظت و نوع آ زبست در هواي 8 كلان شهر ايران از ميكروسكوپ پولاريزان بعنوان روشي بومي ، ارزان و قابل دسترس استفاده شده كه نتايج آن در اين گزارش آمده است . نکته حائز اهميت ديگر اينکه پيگيري و اجراي برنامه ممنوعيت و كنترل مصرف آزبست و ساير تركيبات غير آ زبستي از جمله آ ربو سل ، پشم سنگ ، ولستونايت ، آ راميد ها ،‌پشم شيشه و غيره در کشور مستلزم دسترسي به داده هاي مبتني بر شواهد و ابزار مناسبي براي پايش مستمر و نظارت غلظت الياف آزبست در هواي شهر هاي ايران بوده و در اين بين روش بومي استفاده از ميكروسكوپ پولاريزان بجاي ميكروسكوپ فازكنتراست در روش نايوش 7400 توصيه مي شود . از مهمترين دستاود هاي اين پروژه كاربردي تعيين سيماي آلودگي شهر هاي هدف با آ زبست بوده كه خود براي اولين بار نشان از مواجهه غير شغلي با آ زبست در كليه شهر هاي مورد مطالعه در يك رنج 0022/0 فيبر در ميلي ليتر در شهر مشهد تا 0107/0 فيبر در ميلي ليتر در شيراز را دارد. از آنجائيكه براي كنترل مواجهه غير شغلي با آ زبست ( همه انواع ) در شهر ها تاكنون حد آستانه مجازي وضع نشده لذا در اين تحقيق پيشنهاد مي شود كه با توصيه سازمان بهداشت جهاني WHO غلظت 00005/0 فيبر در ميلي ليتر بر اي مناطق شهري و آ ژانس حفاظت محيط زيست EPA غلظت 000003/0 فيبر در ميلي ليتر را براي مناطق روستايي بعنوان حد آ ستانه مجاز در نظر گرفته شود . با امعان نظر به اين دو توصيه سازمان هاي جهاني مي توان نتيجه گرفت كه مواجهه غير شغلي با آ زبست در شهر هاي ايران چيزي در حدود 40 تا 200 برابر حدود مجاز پيشنهادي در جهان است . نتيجه مهم ديگري كه در اين تحقيق بدان اشاره شده است تعيين نوع آ زبست در هواي شهر هاي مورد مطالعه است . همانطوريكه نشان داده شد روش بومي بكارگيري ميكروسكوپ پولاريزان براي مواد ناهمسانگرد يا آن ايزوتروپ قادر به تشخيص مشخصات نوري زمواد آن ايزوتروپ مانند آ زبست بوده و نتايج منتج از اين روش نشان از اين واقعيت دارد كه مهمترين نوع آ زبست كه در هواي استنشاقي شهروند ان شهر هاي هدف وجود دارد از دسته سرپانتين (كريزوتايل و آنتي گوريت) بوده است كه اين خود گواهي است بر اين واقعيت كه همه واردات آ زبست از كشو رها صادر كننده از دسته سرپانتين مي باشد . علاوخ بر روش بومي فوق، روش ميكروسكوپ الكتروني روبشي در اين تحقيق براي اولين بار براي تعيين غلظت و نوع آزبست مور د استفاده قرار گرفت و نتايج نشان داد كه نوع آ زبست مورد استفاده در تهران آ زبست كريزوتايل مي باشد .
نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: شهید چمران اهواز
زمان اجرا: 1387-1388

یکی از نواحی ایران که تحت تاثیر پدیده نو ظهور گرد و غبار به دلیل شرایط خشکسالی های اخیر قرارگرفته است استان خوزستان است. تداوم این توفان ها سبب بروز اثرات نامطلوب زیستی و بروز خسارات فراوان در زمینه­های کشاورزی، صنعتی، حمل و نقل و سیستم­های مخابراتی گردیده است. با توجه به عدم شناخت کافی از خصوصیات فیزیکی و شیمیائی ذرات تشکیل دهنده گرد و غبار در ایران لزوم انجام یک مطالعه جامع و سیستماتیک بر روی این پدیده در کشور کاملا احساس می گردید. مطالعات آماری نشان می دهد که به لحاظ تعداد روزهاي گرد و غبار سال (1387)2008 با 1035 روز بيشترين و سال 1998 با 125 روز كمترين تعداد را دارا بوده‌اند. ميانگين تعداد روزهاي گرد و غبار در استان خوزستان 44 روز است كه ايستگاه‌هاي دزفول، آبادان،‌ اهواز، مسجدسليمان و بستان داراي بيشترين و ايستگاه‌هاي ايذه، شوشتر و رامهرمز داراي كمترين تعداد مي‌باشند. بطوركلي منابع و منشأ اصلي غبارهاي وارده به استان خوزستان براساس مطالعات هواشناسي و داده‌هاي ماهواره‌اي عبارتند از: (1) درياچه‌هاي خشك شده و نواحي آبرفتي عاري از پوشش گياهي جنوب عراق، (2) بيابان‌‌هاي النفود و دهناء در شمال عربستان، (3) صحراي باديه‌الشام در جنوب شرق سوریه مي‌باشند.در این راستا تعداد 50 نمونه در اندازه‌هاي مختلف ذرات گرد و غبار (PM2.5, PMO, TSP) جهت آنالیز های XRF,XRD,SEM و ICP-MS به منظور تعیین خصوصیات کانی شناسی و مورفولوژیکی ، غلظت عناصر اصلی و کمیاب و مطالعات ایزوتوپی برداشت گردید. نتایج حاصل از آنالیز­های XRD نشان داد که تركيب كاني‌شناسي ذرات گرد و غبار خوزستان را مي‌توان در سه گروه كانيايي خلاصه كرد (1) كروه كربنات (كاني غالب كلسيت)‌(2) گروه سيليكات(كاني غالب كوارتز) و گروه رس‌ها(كاني غالب كائولن)، و مهمترين فاز فرعي نيز كاني ژيپس است. مطالعات SEM نشان مي‌دهد كه اشكال كروي، نامنظم،‌ منشوري و رومبوئدريك مهمترين اشكال تشكيل دهنده ذرات گرد و غبار خوزستان مي‌باشند. اندازة متوسط اين ذرات بين 2 تا 44 ميكرومتر مي‌باشند. كه ذرات رسي كمترين اندازه و سولفاته و كربناته بيشترين اندازه را دارند. بطور كلي ذرات در اندازه‌هاي 2 تا 50 ميكرومتر در نمونه‌ها پراكندگي دارند كه اندازه‌هاي بين 10 تا 22 ميكرومتر تركيب غالب نمونه‌هاي گرد و غبار خوزستان به لحاظ اندازه مي‌باشند. نتایج حاصل از مطالعات XRF نشان می دهد که تركيب اكسيدهاي اصلي گرد و غبار خوزستان شبيه با تركيب ميانگين ساير نقاط دنيا است و تركيب سيلتي – رسي را براي آن تداعي مي‌كندو SiO2 ، Al2O3 ، Fe2O3 ، CaO ، MgO و K2O بترتيب تركيبات اصلي هستند. از طرفی یک محيط رسوبي مرتبط با دگرساني و فرسايش سنگ‌هاي رسوبي ‌را به عنوان منشأ زمين‌شناسي اين ذرات مي‌توان در نظر گرفت. مطالعات ژئوشیمیائی بر روی عناصر کمیاب و نادر خاکی مبین یک الگوي تخت و يكسان REE ها به همراه تهي‌شدگي از عناصر Th , V , Nb , Zr و همچنين غني‌شدگي از Al , Rb , Sr و Mn و خاستگاه رسوبي سنگ‌هاي مادر اين ذرات و به عبارتي هم منشأ بودن آنها مي‌باشد. تعیین فاکتور غنی شدگی برای عناصر مختلف نشان می دهد که كه عناصر Fe ، Mn ، Hf ، U ، Sc ، K ، V ، Sr داراي EF<10 و منشا طبیعی و عناصر Na ، Ni Co Cr داراي EF>10و منشا انسان زاد مي‌باشند.تركيب ژئوشيميايي سرب وايزوتوپ‌هاي وابسته به آن نشان مي‌دهد كه ميانگين سرب در نمونه‌ها 95/10 ppm است كه از استانداردهاي موجود بالاتر بوده و مقدار ايزوتوپ‌هاي مختلف آن با ذرات در حد PM2.5 بيشتر است .همچنین مقايسه نسبت‌هاي ايزوتوپي سرب با ميانگين اين نسبت‌ها در پوسته فوقاني،‌ ماهيت متفاوت اين نسبت‌ها در گرد و غبار خوزستان را با تركيب پوسته نشان مي‌دهد. بطور كلي از مقايسه داده های بدست آمده در این تحقیق با ساير داده‌هاي سرب محيط‌هاي طبيعي نشان مي‌دهد كه يك عدم شباهت مشخص در نسبت‌هاي ايزوتوپي گرد و غبار خوزستان با محيط‌هاي ذكر شده وجود دارد. اين پيچيدگي مي‌تواند احتمالاً مرتبط با منشأ انسان‌زاد متفاوت ديگري از جمله فعاليت‌هاي نفتي و نظامي باشد.
نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: نعمت الله جعفر زاده
زمان اجرا: 1383

باتوجه به اين كه شهر ماهشهر به تدريج تبديل به يكي از قطبهاي مهم صنعت كشور گرديده وبادر نظر گرفتن تنوع موجود وبرنامه هاي توسعه آتي از يك سو وعدم انجام مطالعات دامنه دار و جامع بر روي پيامدهاي مختلف زيست محيطي برآنها، ساخت وضعيت فعلي و آتي كيفيت هواي شهر مهم جلوه مي نمايد و در نهايت در نظر است با اولويت بندي و برنامه ريزي در يك طرح جامع كاهش آلودگي هوا با استفاده از شناسايي، طبقه بندي منابع آلاينده ومراجعه به دانش جديد وارائه راه حلهاي رافع آلودگي هوا مطابق اهداف زير مورد مطالعه قرار گيرد.
نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: دانشگاه علوم پزشکی اهواز
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: نعمت الله جعفر زاده
زمان اجرا: 1382

شهرستان ابادان با مساحت 2652 کیلومتر مربع دارای دو نقطه شهری به نام های ابادان و اروند کنار به مرکزیت شهر آبادان بوده و دارای 106 آبادی و 6 دهستان است.موقعیت جغرافیایی شهر آبادان و قابلیت های مختلف نظیر وجود آب فراوان , دسترسی به دریای آزاد و ذخایر فراوان آبزیان , حضور فعالیت صنایع بزرگی چون پالایشگاه و پتروشیمی و نیروگاه های 4گازی و همچنین افزایش جمعیت و بحران ها مختلف از جمله پارامترهای برجسته و مهم در راستای اجرای مطالعات طرح جامع کاهش آلودگی هوا در شهرستان آبادان و کاهش آلودگی هوا در یک افق 10 ساله به منظور همسو شدن با استانداردهای ملی و بین المللی کیفیت هوا می باشد .اهداف اصلی طرح 1-شناسایی دانش فنی جدید و دوستدار محیط زیست به منظور اجرا در منابع الاینده هوا 2- تدوین برنامه زمانبندی شده و براورد اعتبارات مورد نیاز در هر کدام از مراحل اجرای سیستم مدیریتی است,اهداف فرعی طرح شامل 1-شناسایی نوع و میزان آلودگی هوا هر کدام از منابع الاینده هوا در شهرستان ابادان 2- تعیین سهم منابع آلاینده هوا در ایجاد آلودگی 3- تعیین نحوه توزیع آلاینده هوا در شهرستان آبادان و تعیین نقاط بحرانی در محدوده مطالعات 4- شناسایی راهکار های اجرایی و عملی در کاهش آلودگی هوا5- تعیین پروژههای مطالعاتی و تکملی که بطور مستقیم و غیر مستقیم در کاهش آلودگی هوا موثرند.و بر این اساس طبقه بندی منابع الاینده هوا در منابع ثابت و متحرک و متفرقه تقسیم بندی شدند و به منظور دستیابی به سهم منابع الاینده مستقر در شهرستان آبادان سهم وزنی هر یک از منابع شهری صنعتی و کشاورزی و متفرقه را بر اساس الگویا استقرار و نحوه ی انتشار الاینده ها مشخص شد و پس از محاسبه بار آلودگی و تعیین سهم منابع براساس ضرای منابع چهار گانه به ارقام وزن گذاری شده ضرب گردیده و رتبه ندی نهایی سهم منابع آلاینده در هوای شهر ابادان بدست آمدهبه عنوان نتجه گیری کلی در سهم منابع در انتشار آلاینده ها صنایع مستقر در شهر ابادان مشتمل بر واحد پالایشگاه ابادان پتروشیمی و آسفالت سازی عمران و دیگر واحد های صنعتی در شهرک های صنعتی و نیز نیرو گاه های گازی آبادان بیشترین سهم را در الودگی هوای شهرستان ابدان بویژه در نقاط شهری به عهده دارند.و مشخص شد که در شهرستان ابادان سهم منابع شهری در انتشار الاینده منوکسید کربن بسیار بالاتر از منابع صنعتی است و SO- Hc-NO-TPS, در نتیجه فعالیت های صنعتی بیشترین سهم را در آلوده کردن هوای شهرستان ابادان به همراه دارند. برای کاهش بار آلودگی هوا در شهرستان آبادان و همسو ساختن کیفیت هوای شهر با استانداردهای ملی و بین المللی هوای پاک مجوعه ای از راهکارهای اجرایی در افق 10 ساله اینده ارائداده میشود.
نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: آموزشکده فنی صنعت آب و برق
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: مهران افخمی
زمان اجرا: 1381

بدنبال آتش سوزيهاي بوجود آمده در سالهاي گذشته و خسارات و ساير مشكلات حاصله از اين آتش سوزيها و بدنبال نارضايتهاي عمومي و در پي يافتن عوامل ايجاد اين آتش سوزيهاي متناوب و عواقبي كه به لحاظ زيست محيطي و تأثير بر سلامت انسان و ساير موجودات زنده بر جاي ميگذارد و همچنين ارائه راهكارهاي مناسب جهت حل اين مشكلات تحقيق حاضر انجام پذيرفته است. در اين مطالعات ضمن تجزيه و تحليل 19 سال اطلاعات هواشناسي(2002-1986) و ساير اطلاعات موجود، انجام بازديدهاي متعدد بمنظور مصاحبه با افراد محلي و كارشناسان، نمونه برداري از هواي منطقه و تكميل پرسشنامه هاي تهيه شده در دستور كار قرارگرفت. انجام اين فعاليتها و ساير فعاليتهاي جنبي منجر به شناسايي علل ايجاد آتش سوزيها صورت پذيرفته در منطقه گرديد كه در ادامه آتش سوزيها طبقه بندي و اثرات آنها بررسي و راهكارهاي كاهش اثرات ارائه گرديد.
نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: دانشگاه علوم پزشکی اهواز
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: نعمت الله جعفر زاده
زمان اجرا: 1380

در اين مطالعه ضمن تعريف و تعيين محدوده مطالعاتي، گردآوري و جمع بندي اطلاعات وضع موجود منطقه مورد مطالعه، تكميل اطلاعات و تفسير وضع موجود از جنبه آلودگي،‌ سطح استانداردها، شاخص‌هاي آلودگي، اولويتهاي مطالعاتي نيز تعيين گرديده و پس از تعيين و برآورد ضرايب انتشار پارامترهاي آلاينده هوا، سهم منابع در ايجاد آلودگي هوا مشخص گرديد.همچنين تعيين شدت آلودگي هركدام از منابع و تعيين اولويت ‌مديريت با رويكرد مطالعه جامع مديريتي و نظارتي در اين طرح مورد توجه بوده است. در ادامه مطالعات ضمن شناسايي كليه طرحهاي توسعه استاني و ملي در افق 25 سال آينده، راهكارهاي فني با توجه به دانش فني روز و شرايط اقتصادي حاكم بر منطقه ارائه گرديده است. تعيين روشها و چگونگي همكاريهاي بين بخشي و ستادي، تعيين محل تأمين اعتبارات اجراي طرحهاي پيشنهادي و ارائه برنامه زمانبندي و افق اجرايي هركدام از طرحهاي پيشنهادي نيز از مهمترين اهداف اين طرح مي‌باشد
نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما:
زمان اجرا: 1373-1378

در اين بررسي كليه صنايع كوچك (زير 50 نفر پرسنل) از نقطه نظر آلودگي هوا،موقعيت استقرار، نوع وميزان مواد اوليه، محصولات، سوخت مصرفي و فرآيندهاي توليد مورد مطالعه قرار گرفت. صنايع فلزي، غيرفلزي، شيميائي، ريخته گري، و صنايعي كه در اين مجموعه قرار مي گرفت مورد نمونه برداري و آناليز قرار گرفتند.سپس با استفاده از فاكتورهاي انتشار، ميزان آلودگي و بارآلودگي و سهم هركدام از صنايع نسبت به يكديگر و نسبت به كل آلودگي برآورد گرديد.در اين بررسي منابع انتشار آلودگي هوا ناشي از خودروها نيز بررسي شد و سهم بارآلودگي خودروها به تفكيك بدست آمد. نتايج نشان داده است كه بارآلودگي خودروها و صنايع وسوخت مصرفي بترتيب در شهرستان اهواز، آبادان و ماهشهر با 3/45 درصد، 85/27 درصد و 27/11 درصد بالاترين مقدار را شامل مي شوند.
نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما:
زمان اجرا: 1373-1378

 

 


اداره کل حفاظت  محیط زیست استان خوزستان
Departement Of Environment
   تماس با ما
   اهواز :بلوار گلستان نرسیده به پنج طبقه
        سازمان آب و برق-انتهای خیابان آذین  
       

    تلفن : 70-33737769
    فکس : 33737772
    سروش : khzdoe@
    ایمیل : info@khzdoe.ir
    

  قوانین و مقررات
  کارگروه ها و جلسات
  مقالات تخصصی
  اداره محیط زیست شهرستانها
  اخبار و رویدادها
  آخرین پروژه ها

  شکایات
  گالری تصاویر
  خدمات دولت الکترونیک
  آموزش و مشارکت های مردمی
  مناطق حفاظت شده
  مناطق شکار ممنوع

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه