| چهار شنبه 4 اردیبهشت 1398     
سفارشی سازی
   EN
 
 
    
  
 
 
نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: جهاد دانشگاهی استان خوزستان
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: سعید پور
زمان اجرا: 1385

منابع طبیعی و زیستگاه های انسانی تا موقعی که آلوده نشوند و یا شدت آلودگی به حدی نباشد که خود را نمایان سازد ، مورد توجه انسان قرار نمی گیرد . و انسان چاره ای برای جلوگیری از آن نمی اندیشد. خلیج فارس نیز از این قاعده مستثناو نیست . بار آلاینده های تخلیه شده به آن در حدی است که تا چند سال آینده بروز فاجعه های زیست محیطی در آن حطمی است.لذا جهت شناخت وضعیت آلاینده های زیست محیطی منطقه مورد مطالعه باید با محدوده بندی و شناسایی مقطعی آلاینده های هر قسمت ، از ورود پساب های صنعتی به دریا جلوگیری نمود. پروژه مطالعات بررسی اثرات توسعه صنایع ساحلی بر محیط زیست بندر امام و خور موسی نیز از همین دست محدوده بندی ها می باشد.با توجه به زیستگاه های اطراف خور موسی و همچنین تجمع صنایع مختلف در آن ، اهمیت بررسی و ارزیابی پیامد های زیست محیطی جهت برنامه ریزی و کنترل طرح های توسعه صنایع مختلف آشکار و در خور توجه می باشد که در صورت عدم مطالعه به دلیل عدم شناخت و اطلاع از میزان و نوع خسارت ها و پیامد های سوء نمی توان مدیریت و برنامه ریزی صحیحی را جهت حفظ وضعیت زیست محیطی چنین مناطقی اتخاذ نمود.در بررسی اثرات توسعه یک منطقه ، اولین قدم بررسی وضعیت موجود محیط زیست از نظر محيط فيزيكي و شيميائي، بيولوژيكي،اقتصادي – اجتماعي،بررسي طرح هاي توسعه آتي و كاربري هاي منطقه با توجه به طرح هاي جامع ناحيه اي و همچنین محيط فرهنگي تاريخي میباشد که در گزارش به آن پرداخته شده است.
نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما:
زمان اجرا: 1379

اين پروژه درخصوص ارزيابي اثراحداث کارگاه هاي پرورش ميگو در منطقه قفاس – چوئبده اجرا شده است .با انجام مطالعات ميداني و تطبيق يافته ها با شرايط منطقه ايستگاه هاي نمونه برداري انتخاب شد . ايستگاهها در رودخانه و کانال آبرساني و زهکش ها قرار دارند در هر بار نمونه برداري از هر ايستگاه سه نمونه گرفته شد و پس از اختلاط آنها آزمايشات بر روي نمونه مخلوط شده انجام گرفته شده است .پس از انجام نمونه برداريها در طي 6 ماه از ارديبهشت تا مهر ماه به طور ماهيانه آناليز و سپس تطبيق نتايج با شرايط محيطي نتايج زير واصل گرديد :زهاب حوضچه ها در اراضي شور جنوب حوضچه ها رها شده و زهاب آلوده احتمالي وارده نيز بتدريج تبخير و خشک مي شود و بر کيفيت رودخانه بهمنشير تاثير نمي گذارد . در ضمن آب خام ورودي نسبت به آب خارج شده از حوضچه ها تغيير عمده اي ندارد و با توجه به آب شور مصرفي بار آلودگي محسوسي ايجاد نمي کند .
نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما:
زمان اجرا: 1379

مناطق ويژه اقتصادي، شكلهاي تحول يافته‌اي از مناطق آزاد يا مناطق پردازش صادرات هستند كه يك دهه قبل در پاره‌اي از كشورها به خصوص كشورهاي رو به توسعه آسيايي طرفدار پيدا كرده‌اند. منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر ماهشهر نخستين منطقه ويژه تخصصي ايران اسلامي است كه در چارچوب مقررات آيين نامه اجرايي بند(د)تبصره 250 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي جمهوري اسلامي ايران باهدف دستيابي سريع وآسان به دانش وفن آوري رو اين صنعت نوين و پيشرفته در جهان، بهره‌برداري بهينه از منابع غني نفت و گاز و ارزش افزوده ناشي ازتوسعه صنايع پايين دستي و مبادله آزاد فرآورده‌هاي پتروشيمي در محدوده‌اي به وسعت 1700 هكتار شكل مي‌گيرد.جهت ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث منطقه ويژه اقتصادي در بندر ماهشهر از طريق تهيه پرسشنامه، بازديد منطقه و مراجعه به ادارات و سازمانهاي ذيربط اطلاعات مربوط به وضعيت موجود منطقه مورد مطالعه جمع‌آوري و از روشهاي متداول ارزيابي اثرات زيست محيطي استفاده گرديده است.
نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما:
زمان اجرا: 1373-1378

 

 


اداره کل حفاظت  محیط زیست استان خوزستان
Departement Of Environment
   تماس با ما
   اهواز :بلوار گلستان نرسیده به پنج طبقه
        سازمان آب و برق-انتهای خیابان آذین  
       

    تلفن : 70-33737769
    فکس : 33737772
    سروش : khzdoe@
    ایمیل : info@khzdoe.ir
    

  قوانین و مقررات
  کارگروه ها و جلسات
  مقالات تخصصی
  اداره محیط زیست شهرستانها
  اخبار و رویدادها
  آخرین پروژه ها

  شکایات
  گالری تصاویر
  خدمات دولت الکترونیک
  آموزش و مشارکت های مردمی
  مناطق حفاظت شده
  مناطق شکار ممنوع

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه