نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: جهاد دانشگاهی استان خوزستان مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: سعید پور زمان اجرا: 1385 منابع طبیعی و زیستگاه های انسانی تا موقعی که آلوده نشوند و یا شدت آلودگی به حدی نباشد که خود را نمایان سازد ، مورد توجه انسان قرار نمی گیرد . و انسان
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: زمان اجرا: 1379 اين پروژه درخصوص ارزيابي اثراحداث کارگاه هاي پرورش ميگو در منطقه قفاس – چوئبده اجرا شده است .با انجام مطالعات ميداني و تطبيق يافته ها با شرايط منطقه ايستگاه هاي نمونه برداري انتخاب شد . ايستگاهها در رودخانه و کانال آبرسا
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: زمان اجرا: 1379 مناطق ويژه اقتصادي، شكلهاي تحول يافته‌اي از مناطق آزاد يا مناطق پردازش صادرات هستند كه يك دهه قبل در پاره‌اي از كشورها به خصوص كشورهاي رو به توسعه آسيايي طرفدار پيدا كرده‌اند. منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر ماهشهر نخست
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: زمان اجرا: 1373-1378
طراحی و پیاده سازی: راد وب