نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: شرکت مهندسی مشاور رویان مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: علی مرزوقی زمان اجرا: 1392
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: چمران اهواز مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: امیر حسین منتظر حجت زمان اجرا: 1391
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: مهندسی مشاور رویان مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: علی مرزوقی زمان اجرا: 1391 تالاب هورالعظیم را می توان به چاله پهناوری دانست که از شمال به هورالسناف در خاک عراق و از جنوب به جلگه ها و دشت های کم ارتفاع دجله ختم می شود. حد شرقی هور د
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: دانشگاه آزاد واحد جامع شوشتر مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: جعفر مرشدی زمان اجرا: 1389
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: علوم تحقیقات خوزستان مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: ابراهیم رجب زاده زمان اجرا: 1389 جنگلهای مانگرو اکوسیستم های ویژه ای هستند که در آبهای گرمسیری تمامی دنیا وجود دارند. این جنگلها در مصب رودخانه های بزرگ، هر کجا که دلتاها تماما از
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: دانشگا ه آزاد اسلامی علوم تحقیقات خوزستان زمان اجرا: 1389 مجتمع های پرورشی ماهی در سایتهای آزادگان و شهید احمدیانبا توجه به اینکه در سایت پرورش ماهی آزادگان ، شهید احمدیان پرورش مخلوط وجود دارد که شامل انواع کپور معمولی ، آمور علفخوار ،
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات خوزستان زمان اجرا: 1388 این تحقیق به منظور بررسی وضعیت زیستگاه و گونه گوزن زرد ایرانی در منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش دز و کرخه انجام گردید. روش مطالعه میدانی بصورت ترانسکت اندازی و کوادرات گیر
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: علوم تحقیقیات اسلامی خوزستان زمان اجرا: 1388 بیش از 98 درصد از موجودات شناسایی شده دریا ها به طور دائم یا موقت به بستر دریاها وابسته هستند موجودات کفزی به لحاظ تعداد و تنوع، در ارتباط با زنجیره غذایی و تولیدات آبها جایگاه خاصی را به خود
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: شرکت تعاونی چند منظوره خاص کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست زمان اجرا: 1387 به منظور احیاء و بازسازی جمعیت قوچ و میش های منطقه حفاظت شده کرانی یک طرح مطالعاتی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان تهیه و به مرحله اجرا گذاشته شد.در این مطال
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: شهید چمران اهواز زمان اجرا: 1386 منطقه مورد بررسی قسمتی از نوار ساحلی (سواحل سجافی – بحرکان) واقع در جنوب استان خوزستان می باشد اهداف پروژه شامل بررسی تنوع زیستی و اکولوژیک بی مهرگان دریایی در سواحل بحرکان و سجافی، بررسی وتعیین پارامتر
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: شهید چمران اهواز زمان اجرا: 1386 منطقه مورد بررسی قسمتی از نوار ساحلی (سواحل سجافی – بحرکان) واقع در جنوب استان خوزستان می باشد اهداف پروژه شامل بررسی تنوع زیستی و اکولوژیک بی مهرگان دریایی در سواحل بحرکان و سجافی، بررسی وتعیین پارامتر
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: شهید چمران اهواز زمان اجرا: 1386 پهنه های مختلف با هر یک از ویژگی های پوشش گیاهی ، خاکشناسی ، سیمای زمین ، زمین شناسی و حیات وحش منحصر به فردی دارند . سپس ویژگی های هر پهنه با مدل های جنگل داری ، کشاورزی و مرتعداری ، آبزی پروری ، حفاظتی

بیشتر...

طراحی و پیاده سازی: راد وب