نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: دانشگاه شهید بهشتی مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: اصغر عبدل زمان اجرا: 1393 در حال حاضرگونه های مهاجم از جمله ماهیان ، به عنوان تهدیدی بزرگ برای تنوع زیستی جهانی مطرح هستند . ماهیان تیلاپیا از گونه های مهاجم هستند که در سالیان اخیر د
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: دانشگاه صنعتی اصفهان مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: محمود رضا همامی زمان اجرا: 1392
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: شرکت تعاونی پیشکسوتان سبز اندیش کانون بازنشتگان سازمان حفاظت محیط زیست زمان اجرا: 1389 در این طرح نمونه برداری منحصر به یک گونه نبوده ( بر اساس شرح خدمات ) بلکه 6 گونه شامل شوریده ، کفشک ، بیاه ، صبور ، خارو و هامور مورد نمونه برداری قر
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: مهندسین مشاور زیست سپهر زمان اجرا: 1388 استان خوزستان با مساحت 64057 کیلومتر مربع در جنوب غربی ایران در جوار خلیج فارس و اروندرود و در محدوده 47 درجه و 42 دقیقه تا 50 درجه و 39 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و 29 درجه و 58 دقیقه ت
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: واحد علوم تحقیقات منطقه شیش اهواز مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: سید محمد باقر نبوی زمان اجرا: 1383 در اين مطالعه ابتدا سيماي طبيعي استان تشريح و سپس تقسيمات اكولوژيك محيط طبيعي انجام گرديد . پس از طبقه بندي زيستگاههاي استان، عمليات
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: زمان اجرا: 1373-1378 اين بررسي طي يك دوره سه ساله بصورت فصلي در 7 ايستگاه منتخب بر روي تالاب نمونه برداري انجام وپارامترهاي فيزيكوشيميايي، بيولوژيكي(بنتوز و پلانكتون) BOD ، COD اندازه گيري گرديد. سپس اطلاعات بدست آمده جمع بندي ودر سال 1
طراحی و پیاده سازی: راد وب