| چهار شنبه 4 اردیبهشت 1398     
سفارشی سازی
   EN
 
 
    
  
 
 
نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: دانشگاه شهید بهشتی
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: اصغر عبدل
زمان اجرا: 1393

در حال حاضرگونه های مهاجم از جمله ماهیان ، به عنوان تهدیدی بزرگ برای تنوع زیستی جهانی مطرح هستند . ماهیان تیلاپیا از گونه های مهاجم هستند که در سالیان اخیر در پهنه های آبی جنوب غربی ایران پیامد های اکولوژیکی و اقتصادی قابل توجهی داشته اند
نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: دانشگاه صنعتی اصفهان
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: محمود رضا همامی
زمان اجرا: 1392

نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: شرکت تعاونی پیشکسوتان سبز اندیش کانون بازنشتگان سازمان حفاظت محیط زیست
زمان اجرا: 1389

در این طرح نمونه برداری منحصر به یک گونه نبوده ( بر اساس شرح خدمات ) بلکه 6 گونه شامل شوریده ، کفشک ، بیاه ، صبور ، خارو و هامور مورد نمونه برداری قرار گرفت با توجه به اینکه نمونه برداری به منظور انجام آنالیز فلزات سنگین صورت گرفت ، اندازه گیری 11 فلز سنگین نیز بر روی نمونه های برداشته شده صورت گرفت.
نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: مهندسین مشاور زیست سپهر
زمان اجرا: 1388

استان خوزستان با مساحت 64057 کیلومتر مربع در جنوب غربی ایران در جوار خلیج فارس و اروندرود و در محدوده 47 درجه و 42 دقیقه تا 50 درجه و 39 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و 29 درجه و 58 دقیقه تا 32 درجه و 58 دقیقه شمالی از خط استوا قرار دارد. این استان به دلیل تنوع اقلیم و نواحی اکولوژیک از نظر تنوع گونه ها و نیز جمعیتی می تواند بسیار جالب توجه باشد. تا کنون مطالعات بسیار اندکی در مورد گونه های خزندگان این استان صورت گرفته است.در این پژوهش 6 منطقه حفاظت شده از این استان را که شامل منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش کرخه، دز، منطقه حفاظت شده شیمبار، تالاب شادگان و منطقه حفاظت شده شالو و منگشت است مورد بررسی و مطالعه قرار دادیم. در این مطالعه تعداد 823 نمونه خزنده از مناطق ذکر شده جمع آوری یا در محیط بررسی شده و بر اساس ویژگی های ظاهری و مریستیک شناسایی شدند. نتایج مطالعه نشان داد نمونه های جمع آوری شده شامل 46 گونه و زیر گونه از 25 جنس هستند که به 13 خانواده تعلق دارند.این خانواده ها شامل:اسکینک ها (SCINCIDAE)، آگاماها (AGAMIDAE)، جکوها (GEKKONIDAE)، لاسرتاها(LACERTIDAE) ، جکوپلنگی ها(EUBLEPHARIDAE) ، آگاماهای دم تیغی(UROMASTYCIDAE) ، بزمجه ها (VARANIDAE)، افعی ها(VIPERIDAE) ، مارهای کلوبر (COLUBRIDAE)، مارهای کرمی(TYPHLOPIDAE) ، کبراها (ELAPIDAE)، لاک پشت های (TRIONYCHIDAE) و (BATAGURIDAE) هستند.باید اشاره کرد که 9 گونه و یک زیر گونه در میان این گونه ها به عنوان گزارش جدید از استان خوزستان معرفی شده اند. این گونه ها شامل Asaccus griseontus (خانواده جکوها) از منطقه حفاظت شده کرایی، Cyrtopodion gastophole (خانواده جکوها) از منطقه حفاظت شده کرایی، Chalcides ocellatus (خانواده اسکینک ها) از مناطق حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش کرخه و دز، Carinatogecko aspratilis (خانواده جکوها) از منطقه حفاظت شده شالو و منگشت، Timon princeps princeps (خانواده لاسرتاها) از منطقه حفاظت شده شیرین بهار، Dolichophis jugularis (خانواده مارهای کلوبر) از منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش دز، Telescopus fallax (خانواده مارهای کلوبر) از منطقه شکار ممنوع چهل پا، Laudakia microlepis (خانواده آگاماها) از منطقه حفاظت شده شالو و منگشت، Tropiocolotes helenae fasciatus (خانواده جکوها) از منطقه حفاظت شده انچنان که از مطالعه این منطقه برآمد مشخص گردید که شیمبار دارای ارزش گیاهی و جانوری و زیستگاه منحصر به فردی است و در برنامه مدیریتی این منطقه از قبیل 1- تضمین تداوم کاربری سنتی زمین 2- حمیایت علمی و روش های مدیریتی منطیق با طبیعت و سن اجتماعی و فرهنگی جوامع بومی منطقه 3- حفظ تنوع چشم انداز ها زیستگاه ها و گونه 4- کنترل و جلوگیری از فعالیت های مخرب و نامتناسب با منطقه5- برنامه ریزی و فراهم اوری فرصت های مناسب جهت استفاده های عمومی (همانند گردشگری) 6- تضمین کیفیت های دائمی منطقه 7- ترغیب فعالیت های آموزشی و علمی 8- حمایت از جوامع بومی وابسته به منطقه 9- ارتقاء سطح زیست محیطی جوامع بومی درجهت حفاظت از منطقه برآمد.
نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: واحد علوم تحقیقات منطقه شیش اهواز
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: سید محمد باقر نبوی
زمان اجرا: 1383

در اين مطالعه ابتدا سيماي طبيعي استان تشريح و سپس تقسيمات اكولوژيك محيط طبيعي انجام گرديد . پس از طبقه بندي زيستگاههاي استان، عمليات ميداني جهت شمارش و برآورد جمعيت گونه هاي پرندگان و پستانداران آغاز گرديد. سپس نقشه هاي پراكندگي مربوط به گونه هاي پرندگان و پستانداران حفاظت شده، در معرض خطر، آسيب پذير و نادر بر اساس فهرست هاي IUCN آماده شد. پس از بررسي پراكنش پرندگان و پستانداران در زيستگاههاي طبقه بندي شده استان، اكوسيستم هاي حساس بر اساس پراكنش گونه ها تعيين گرديد و در نهايت عوامل كاهش دهنده اجتماعات پرندگان و پستانداران معرفي شده و راهكارهاي مناسب ارائه گرديد.
نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما:
زمان اجرا: 1373-1378

اين بررسي طي يك دوره سه ساله بصورت فصلي در 7 ايستگاه منتخب بر روي تالاب نمونه برداري انجام وپارامترهاي فيزيكوشيميايي، بيولوژيكي(بنتوز و پلانكتون) BOD ، COD اندازه گيري گرديد. سپس اطلاعات بدست آمده جمع بندي ودر سال 1378 كليه محاسبات آماري لازم براي تفسير نتايج صورت پذيرفت نتايج حاصل علاوه بر ارائه سيماي كلي تالاب شادگان مي تواند براي پيش بيني آلودگي تالاب در سالهاي بعد مورد استفاده قرار گيرد.
 

 


اداره کل حفاظت  محیط زیست استان خوزستان
Departement Of Environment
   تماس با ما
   اهواز :بلوار گلستان نرسیده به پنج طبقه
        سازمان آب و برق-انتهای خیابان آذین  
       

    تلفن : 70-33737769
    فکس : 33737772
    سروش : khzdoe@
    ایمیل : info@khzdoe.ir
    

  قوانین و مقررات
  کارگروه ها و جلسات
  مقالات تخصصی
  اداره محیط زیست شهرستانها
  اخبار و رویدادها
  آخرین پروژه ها

  شکایات
  گالری تصاویر
  خدمات دولت الکترونیک
  آموزش و مشارکت های مردمی
  مناطق حفاظت شده
  مناطق شکار ممنوع

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه