جمعه 9 اسفند 1398


نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: زمان اجرا: 1373-1378 در اين بررسي كليه صنايع كوچك (زير 50 نفر پرسنل) از نقطه نظر آلودگي هوا،موقعيت استقرار، نوع وميزان مواد اوليه، محصولات، سوخت مصرفي و فرآيندهاي توليد مورد مطالعه قرار گرفت. صنايع فلزي، غي
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: چمران اهواز مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: علی رضا زراسوندی زمان اجرا: 1390
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ریاضی زمان اجرا: 1390 اهداف مطالعه شامل دستیابی به نقش خودروها و موتورسیکلت های فرسوده، از رده خارج شده ،خودروهای سبک و سنگین, خطوط ریلی،حمل و نقل هوائی،آبی ،توزیع و تعداد
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: مهران افخمی زمان اجرا: 1390 نیشکر و تولید آن بعنوان یک محصول غذایی مهم همواره مورد توجه بشر بوده است. کشت نیشکر در استان خوزستا
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: مرکز پژوهش زمین شناسی پزشکی شیراز مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: بهنام کشاورزی - ضرغام محمدی زمان اجرا: 1391
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه