یک شنبه 19 مرداد 1399


نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: زمان اجرا: 1379 اين تحقيق با هدف تعيين موجودي سموم دفع آفات مورد مطالعه در آب رودخانه هاي كارون – دز در استان خوزستان وتعيين اثر ورود زهاب هاي كشاورزي بر وضعيت زيست محيطي رودخانه هاي فوق الذكر تدوين گرديده
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: مرکز پژوهش زمین شناسی پزشکی شیراز مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: بهنام کشاورزی - ضرغام محمدی زمان اجرا: 1391
طراحی و پیاده سازی: راد وب