بازدید و پایش زیست محیطی صنایع پتروشیمی در بندر ماهشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان - بازدید و پایش صنایع پتروشیمی در بندر ماهشهر توسط معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان و کارشناسان محیط زیست انجام شد. فرهاد قلی نژاد معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان در این پایش گفت : پایش صنایع بزرگ بویژه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در راستای بررسی وضعیت زیست محیطی و نظارت بر کنترل آلاینده ها ضروری است. وی افزود : نظارت و پایش زیست محیطی اداره کل حفاظت محیط زیست بر صنایع مستقر در منطقه ویژه پتروشیمی بندر ماهشهر افزایش خواهد یافت و در بررسی ها ، شرکت ها و صنایع آلاینده شناسایی و پیگیری لازم در کاهش و رفع آلودگی های محیط زیست صورت خواهد گرفت. لازم به ذکر است ، در این پایش از پتروشیمی بندر امام ، شرکت فجر انرژی خلیج فارس و تعدادی از صنایع بازدید بعمل آمد .