بازدید اداره محیط زیست از آزمایشگاه تخصصی شهرستان لالی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لالی از بازدید آزمایشگاه تخصصی شهرستان لالی خبر داد به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان - فرید صالحی پور باورصاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لالی گفت: این بازدید با هدف مدیریت پسماند انجام گرفت. صالحی پور تصریح کرد: پسماندهای عفونی شامل پسماندهای زیان آوری است که در مراکز درمانی و آزمایشگاه ها تولید می شود و باید به صورت ویژه بی خطر سازی و دفن شود و طبق ماده ۱۳ قانون مدیریت پسماند ، مخلوط کردن پسماند عفوني با سایر پسماندها ممنوع است. وی در پایان اظهار داشت : در این بازدید به مدیریت پسماند های عفوني و عادی تاکید شد.