آگهی مناقصه

اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان در نظر دارد نسبت به ایجاد و خرید ده ایستگاه سنجش دائمی آلودگی هوا از طریق مناقصه به شرح ذیل اقدام نماید.

1-موضوع مناقصه:ایجادوخرید ده دستگاه ایستگاه سنجش دائمی آلودگی هوا

2-مهلت فروش اوراق مناقصه از تاریخ 07/11/91 تا 16/11/91

3-مهلت تکمیل و تحویل اوراق مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 28/11/91

4-تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ29/11/91راس ساعت 10 صبح

5-محل برگزاری مناقصه:اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان به آدرس اهواز بلوار گلستان انتهای خیابان آذین

6-مبلغ و نوع سپرده:ضمانتنامه بانکی به نام اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان و به مبلغ 000/500/90ریال

7-مبلغ برآورد خرید ده دستگاه سنجش آلودگی 28میلیارد ریال می باشد.

8-هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان

اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان در نظر دارد نسبت به ایجاد و خرید ده ایستگاه سنجش دائمی آلودگی هوا از طریق مناقصه به شرح ذیل اقدام نماید.

1-موضوع مناقصه:ایجادوخرید ده دستگاه ایستگاه سنجش دائمی آلودگی هوا

2-مهلت فروش اوراق مناقصه از تاریخ 07/11/91 تا 16/11/91

3-مهلت تکمیل و تحویل اوراق مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 28/11/91

4-تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ29/11/91راس ساعت 10 صبح

5-محل برگزاری مناقصه:اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان به آدرس اهواز بلوار گلستان انتهای خیابان آذین

6-مبلغ و نوع سپرده:ضمانتنامه بانکی به نام اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان و به مبلغ 000/500/90ریال

7-مبلغ برآورد خرید ده دستگاه سنجش آلودگی 28میلیارد ریال می باشد.

8-هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان