منطقه حفاظت شده هفت شهیدان

موقعيت منطقه :
اين منطقه با مساحت حدود 9402 هكتار در   َ3   ْ32 تا ً40 َ8 ْ32 شمالي و ً25 َ4 ْ49 تا ً30 َ13 ْ49 شرقي واقع گردیده است. جاده های دسترسی به منطقه هفت شهیدان شامل جاده آسفالته مسجدسليمان به اهواز – جاده آسفالته مسجدسليمان به لالي، جاده شني روستايي سلطان اباد – جاده شني قبله اي – جاده شني شاهزاده عبدالله و شمس اباد می شود.
حد و حدود منطقه
شمال (گاوداران بالا كوه اله اكبر – كوه گچ)
شرق (كوه ترگس – كوه كره كنار – دره گور و ننگ مو – لادرازان – كوشكك)
جنوب (دو دره – جاده آسفالته مسجدسليمان)
مغرب (جاده آسفالته – هفت شهيدان – گاوداران بالا)
پوشش گياهي:
كنار – رمليك – انجير – كلخنگ – گياهان مرتعي
جانوران:
گرگر، كفتار، روباه، شغال، گربه وحشي ، كبك، تيهو، ساير پرندگان