جمعی از قضات دادگستری اهواز از منطقه حفاظت شده دیمه رامهرمز