تالاب بامدژ

موقعيت جغرافيايي :
تالاب بامدژ به وسعت تقريبي 4 هزار هكتار در طول جغرافيايي 48 درجه شرقي و عرض جغرافيايي 31 درجه شمال خط استوا در جنوب غربي ايران و به فاصله حدود 40 كيلومتري شمال غرب اهواز قرار داد.
راههاي دسترسي به منطقه :
راه اصلي جاده اهواز- انديمشك بوده و راههاي شني و همچنين آسفالته درجه 2و3 نيز به صورت راههاي فرعي در محدوده وجود دارند.
معرفي جاذبه هاي گياهي :
جوامع گياهي موجود تالاب عمدتاً از گونه هاي آبدوست مثل لوئي، جگن، ني و سيپروسها مي­باشد، پوشش گياهي منطقه داراي دو سيماي مشخص بهاره و پاييزه است. گياهان يك ساله و غالب گياهان چند ساله در بهار رشد مي كنند و ايجاد گل مي نمايند بدين ترتيب در ماههاي اسفند تا ارديبهشت منطقه داراي سيماي مرتعي سرسبز مي باشد بيشترين رويش هاي پاييز بامدژ متعلق به گياهان شورپسند مي باشد.
234 گونه گياهي در هور بامدژ ديده مي شود و 14 گونه گياهي را گياهان دارويي تشكيل مي دهد که از جمله می توان به خارشتر خزر ، خارشتر ايراني، ترنجبين و شيرين بيان و... اشاره کرد.
جاذبه هاي جانوري :
محل تجمع جانوران
جانوران در سطح تالاب و كنار تالاب پراكنده مي باشند.
معرفي جانوران منطقه :
به طور كلي زيستگاه هاي جانوري بامدژ به دو زيستگاه اصلي آب و خشكي تقسيم مي شود زيستگاه آبي كه بخش اصلي تالاب را تشكيل مي دهد محيط تالابي است كه پوشش گياهي غالب آن را گياهان ني و لويي تشكيل داده و محيطي امن و مناسب جهت استتار جانوران منطقه به خصوص پرندگان بومي و جوجه آور است و همچنين استراحتگاه گراز است. بخشي هاي مياني تالاب كه فاقد پوشش گياهي است و عمدتاً گياهان شناور را در خود جاي داده است، محل مناسبي جهت تغذيه و استراحت جانوران آبزي به خصوص پرندگان مهاجر مي باشد. انواع پرندگان آبزي، كنارآبزي ازجمله انواع مرغابي سانان-آبچليك ها، حواصيل ها، اكراس و همچنين شنگ (سگ آبي) به عنوان تنها پستاندار آبزي تالاب، انواع دوزيستان، خزندگان، لاك پشت خزري و لاك پشت لاك نرم و انواع ماهي هاي آب شيرين مثل بني- شيربت – حمري- بياح و ... در زيستگاه بامدژ مشاهده مي شوند.
راههاي دسترسي جهت مشاهده حيات وحش :
 راههاي دسترسي به تالاب جاده اهواز انديمشك و راههاي شني و فرعي مي باشد.
آثار تاريخي، فرهنگي، مذهبي :
در منطقه آثار تاريخي وجود ندارد ولي در شهرهاي نزديك به تالاب مانند اهواز و شوش آثار تاريخــي موجود مي­باشد.