اقدامات محيط زيستي در محل هاي اسكان نوروزي در مسجدسليمان

 به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان ، وحيد شالوئي رئيس اداره حفاظت محيط زيست مسجدسليمان از انجام اقدامات محيط زيستي در محلهاي اسكان نوروزي خبر داد.

 در اين برنامه كه با همكاري اعضاي انجمن همياران محيط زيست و كارشناسان اين اداره صورت پذيرفت ،  از محل اسكان مسافرين نوروزي بازديد و در آنجا با مسافرين گفتگوي چهره به چهره ، دعوت به چالش دوباره بي زباله ، اهداء بروشور ، اهداء كيسه زباله ، اهداء گل به همراه نقشه  محيط طبيعي و تاريخي شهرستان و ...  صورت پذيرفت . همچنين پيامهاي نريختن زباله و پسماند قبل از حضور و اسكان مسافرين، توسط انجمن پرتو نور صبا در محلهاي مذكور نصب گرديد .

شالوئي اضافه نمود : از جمله اقدامات خوب به عمل آمده توسط مسافرين ، حمايت  از محيط زيست در برنامه ها و جشنواره هاي  نوروزي  اين شهرستان و اقدامات فرهنگي در اين زمينه  بوده كه همگي آنها ، نويد خوش ارتقاء سطح دانش و نگرش مردم نسبت به مسائل محيط زيستي مي باشد .