منطقه شکار ممنوع دیمه

موقعیت جغرافیایی
اين منطقه با وسعت حدود 15300 هكتار در   00   31 تا 12   31 شمالی و25    49 و 37   49 شرقی در 15 كيلومتري جنوب شهرستان رامهرمز در مسير جادة  رامهرمز – رامشير قرار داشته كه از شهريور ماه سال1373 جهت احياء محيط طبيعي و حيات وحش منطقه به عنوان منطقه شكار ممنوع اعلام گرديده است .
 سيماي طبيعي منطقه از سه بخش كاملاً متمايز دشتي در شمال ، تپه ماهوري در ميانه و كوهستاني در جنوب تشكيل شده كه زيستگاه مناسبي جهت ادامه حيات پستانداراني نظير آهو، قوچ و ميش و كل و بز و انواع پرندگان نظير دراج، هوبره ، كبك، تيهو، انواع پرندگان شكاري است.
دشت و تپه ماهورهاي بخش شمالي منطقه از مكانهاي بسيار مناسب و ايده آل جهت احياء نسل در حال انقراض گونة آهو مي باشد اين منطقه در گذشته از مناطق آهوخيز استان بشمار مي رفته است. بطوريكه مشاهدة آهوان كه به صورت گله هاي چند رأسي درمنطقه مشغول چرا بوده اند نيز مؤيد اين ادعا مي باشد. مناطق تپه ماهور مياني و كوهستاني كم ارتفاع جنوبي منطقه محل مناسبي جهت زيستن قوچ و ميش و كل و بز مي باشد كه گزارشات و مشاهدات گذشته مؤيد وجود قوچ و ميش و كل و بز در اين بخش از منطقه ديمه بوده است. ليكن اخيراً گونه هاي فوق مشاهده و گزارش نمي گردد.
 
رودخانه جراحي در منطقه شكار ممنوع ديمه
رودخانه جراحي كه تقريباً از بخش مياني منطقه عبور مي نمايد پوشيده از بيشه زار هاي گز و پده بوده كه اكوسيستم جنگلي را پديد آورده و زيستگاه مناسبي جهت پذيرش وحوش مختلف فراهم آورده است. پوشش
گياهي منطقه شامل گياهاني نظير انواع گرامينه ها، لگومينوزها و ... مي باشد .
 به استناد بند «و» ماده6 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست هر گونه شكار و تيراندازي در محدوده منطقه ديمه واقع در استان خوزستان از تاريخ يكم مهرماه سال يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج شمسي 1/7/1385 به مدت 5 سال با حدود مشخصه زير ممنوع اعلام مي گردد:
شمالاً: از جنوب اراضي كشاورزي روستاي مرادبيگي شروع در امتداد جاده رامهرمز رامشير به سمت جنوب تا تقاطع جاده اخير با جاده جيپ رو روستاي چم منيع بطول 15 كيلومتر  
غرباً: از تقاطع جاده رامهرمز- رامشير و روستاي چم منيع تا ارتفاعات موسوم به معرفي و تاسيسات و مشعل شركت نفت بطور تقريبي 17 كيلومتر
جنوباً: از مشعل شركت نفت تا محل تلاقي رودخانه هاي مارون، جراحي و الله بنام ابومخلد بطول 8 كيلومتر
شرقاً: از ابومخلد تا يك كيلومتر مانده به روستاي صندلي كنعان بطول 22 كيلومتر