دوره آموزشي كود و سموم از ديدگاه زيست محيطي در شهرستان شوشتر برگزار شد

 اداره حفاظت محيط زيست شوشتر كارگاه آموزشي كود و سموم كشاورزي را از ديدگاه زيست محيطي براي پرسنل ادارات محيط زيست و جهاد كشاورزي و صنايع كشت و صنعت نيشكر برگزار نمود.

به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان- بهروز نجاتي، رئيس اداره حفاظت محيط زيست شوشتر، با بيان اين خبر افزود : اين دوره با هدف آشنايي بيشتر با آفت كشها و مسائل و مشكلات ناشي از استفاده سموم و كودهاي شيميايي و خطرات و مضرات استفاده بيش از حد و غيراصولي از آفت كش ها در بخش كشاورزي براي كارشناسان ادارات جهاد كشاورزي، محيط زيست و صنايع نيشكري در سالن جلسات اداره جهاد كشاورزي شوشتر برگزار شد.

نجاتي اظهار داشت: دكتر زهرا خورسند عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شوشتر از سوي مركز تحقيقات و آموزش اين دانشگاه به عنوان مدرس براي اين كارگاه معرفي و به خوبي مسائل و مطالب آموزشي را در اين حوزه براي شركت كنندگان تشريح نمود.

وي گفت : تعريف آفت و آفت كش و ويژگي هاي شيميايي سموم از قبيل قابليت حلاليت، جذب، ماندگاري، سرنوشت و چرخه آفت كشها در طبيعت و آلودگي هاي هاي ناشي از مصرف كود و سموم كشاورزي، گروه هاي در معرض خطر اين دسته مواد، و اثرات آنها بر روي محيط زيست، بدن انسان و گونه هاي زيستي، تأثيرات كوتاه مدت و بلند مدت و بيماري ها و اختلالات ناشي از باقيمانده هاي سموم بر روي محصولات كشاورزي و نحوه كاهش مواجهه با اين خطرات از جمله مهمترين مطالبي بود كه در اين كارگاه ارائه و به سؤالات كارشناسان در اين حوزه پاسخ داده شد.

زهرا خورسند مدرس اين دوره نيز با تقسيم بندي محصولات كشاورزي به سه دسته ارگانيك، سالم و ناسالم مهمترين راهكار كاهش مواجهه با خطرات سموم و كودهاي شيميايي را روي آوردن و استفاده بيشتر از محصولات ارگانيك و ترويج و تشويق كشاورزان به سمت كشت و پرورش محصولات ارگانيك و در درجه بعد محصولات سالم با استفاده صحيح از كودها و آفت كشهاي شيميايي استاندارد و به ميزان و دوز مناسب تعيين شده براي هرمحصول برشمرد.