متهمین آتش سوختگی پوشش درختی و تفرجگاهی جاده سد کرخه شناسایی و به دادگاه معرفی شدند

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان: متهمین آتش سوختگی تفرجگاه های مردمی جاده سد کرخه شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند.

سعید عیدی گماری رییس اداره حفاظت محیط زیست اندیمشک در جلسه صیانت از اراضی گفت: متهمین علاوه بر جرم آتش سوختگی درختان به سبب اتهاماتی درخصوص تخریب خاک به دلیل پخش شراره های آتشین در بستر خاک و آلوده کردن هوا بموجب پخش خاکستر حاصل از سوزاندن کاه و کلش بقایای مزارع گندم زار در اتمسفر که موجبات اضمحلال حیات اجتماعی را فراهم آوردند تحت پیگرد و کیفر قرار گرفته و خواهند گرفت.