مشاهده جوجه آوري پرنده كمياب خروس كولي سينه سياه براي دومين سال متوالي درحوزه محيط زيست آبادان

 به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان : براي دومين سال متوالي لانه سازي وجوجه آوري گونه كمياب خروس كولي سينه سياه درحوزه محيط زيست شهرستان آبادان مشاهده شد.

 علي فتحي نيا رئيس اداره حفاظت محيط زيست آبادان گفت :محيط بانان اين اداره در پايش هاي خود از 150 هزار هكتار از تالاب بين المللي شادگان در حوزه شهرستان آبادان صدها قطعه ازانواع گونه هاي مختلف پرندگان مهاجر وساكن از نوع آبزي وكنار آبزي مانند .فلامينگوها .حواصيل ها .پرستوها وگونه مهم وكميابي مانند خروس كولي سينه سياه راكه درحال لانه سازي وتخمگذاري دراين تالاب بودند را مشاهده و پايش نمودند.

خروس كولي سينه سياه، پرنده‌اي كنار آبزي است كه ۲۶ سانتيمتر طول دارد. پرنده اي زيبا، با پاهاي بلند، روتنه قهوه اي شني، سر سياه و زير تنه سياه و سفيد است. دو طرف چانه و پهلوهاي گردن سفيد، سطح روي شاهپرهاي بال سياه، دم سفيد با حاشيه ي پهن سياه رنگي در انتها، سطح زيرين پرهاي پرواز وشكم سياه پوشپرهاي زير بال سفيد است. 

علي فتحي نيا افزود: حضوراين تعدادپرنده ازاين گونه نادر ولانه سازي آنها دراين حوزه درچند سال اخير بي سابقه بوده واين امرنشانگرشرايط بسيارمناسب زيستي دراين تالاب وايجاد مكاني امن براي اين پرندگان است كه نظارت وگشتهاي محيط بانان دراين حوزه تالابي  شرايط را براي اين پرندگان مناسب تر نموده است.