منطقه پیشنهادی شکار ممنوع میش داغ

موقعیت جغرافیایی
 (اين منطقه با وسعـت 59301 هكتار در سطح (به استثنا ناهمــواريها) در   مابين شهرهاي بستان و عبدالخان قرار گرفته است و بطور كلي در غرب استان خوزستان است و محدودة آن به شرح زير تعيين مي گردد:
شمالاً : تقاطع جاده چپ رو با جاده آسفالت چزابه – چنانه و در امتداد جاده چپ رو به سمت شرق تا كانال آبياري در دست احداث اراضي آبخور سد كرخه .
شرقاً: در مسير كانال آبياري تا تقاطع جاده آسفالت عبدالخان – بستان سپس در امتداد جاده تا بعداز روستاي ام دبس و از روستاي ام دبس به سمت محل قديمي و متروكه روستا موسوم به خرابه 2 و از آنجا بصورت خط فرضي در مسير تپه هاي شني تا چاه اكتشاف نفت بند كرخه4.
جنوباً: از محل چاه اكتشاف نفت به سمت غرب تا جاده شني نظامي و سپس در امتداد جاده تا محل شروع
تپه هاي شني و از آنجا به صورت خط فرضي تا تقاطع جاده آسفالت عبدالخان- بستان با جاده خاكي امامزاده سيد قاسم و در امتداد جاده خاكي تا تقاطع آن با جاده آسفالت چزابه – چنانه.
غرباً: از تقاطع جاده آسفالت چزابه – چنانه با جاده خاكي امامزاده سيد جاسم در مسیر جاده آسفالت به سمت شمال تا تقاطع جاده آسفالت با جاده جيپ رو.
 پوشش گياهي
پوشش گياهي منطقه فقير است و عمدتاً از درختان، درختچه ها، بوته ها و علوفه هاي كم تراكم ذيل تشكيل گرديده اند: كنار، رمليك، گز ، قيچ، گون، ني، انواع گرامينه ها، لگومينوها، گراس ها و تورب هاي يك يا چند ساله نظير، پهمن، علف مار ، هنزل، كهورك، اسكنبيل، استبرق، خارشتر، كاروان كش و ...
پستانداران
گونه هاي مختلفي از پستانداران از جمله قوچ وحشي، آهو، خرگوش، تشي، خارپشت ، گرگ، روباه، شغال، كفتار، سمور، گربه وحشي، گراز، انواع موش، جربيل و دوپا، و انواع خفاش در منطقه ديده مي شوند.
 پرندگان
انواع گنجشك، كبك، تيهو، هوبره، انواع كبوتر، چك چك ها، چكاوك ها، دم سرخ، سينه سرخ، دم جنبانك زرد و ابلق ، درنا، آنقوت، باقرقره شكم سياه و شكم سفيد، سار، گلاريول بال سرخ، عقاب دشتي، عقاب طلائي، جغد كوچك و ...
خزندگان
اورانوس ها و آگماي دم تيغي به وفور در منطقه ديده مي شوند علاوه بر آن انواع مارمولك و اسكينك و مارهایي همچون افعي شاخدار، شترمار، مارپلنگي، كورمار خوزستاني، مارقيطاني و ... در منطقه ديده مي شوند كه بعضاً سمي، نيمه سمي و يا غير سمي اند.