رها‌سازي 400هزار بچه ماهي ''بني و برزم'' در رودخانه مارون

 به گزارش روابط عمومي اداره کل حفاظت محيط زيست خوزستان ، ۶۰۰ هزار بچه ماهي ''بني و برزم'' در رودخانه مارون رهاسازي گرديد.

اين اقدام جهت تقويت ذخاير ماهيان بومي رودخانه مارون توسط اداره شيلات بهبهان صورت گرفته و باعث فعال‌شدن و پويايي حرفه‌اي صيادي در شهرستان بهبهان خواهد شد. از زمان تأسيس اداره شيلات در شهرستان بهبهان هر‌ساله تعداد زيادي بچه ماهي جهت حفظ ذخاير آبي در رودخانه‌هاي مارون، خيرآباد و زهره رها‌سازي شده است.

رییس اداره حفاظت محيط زيست بهبهان با توجه به حساسيت موضوع و اهميت اين اقدام در احياء زيست گاه هاي آبي شهرستان، بر رهاسازي اين ماهيان نظارت كرد كه در پايين دست سدها صورت پذيرد.

 اميد است با استمرار اين اقدامات به مرور زمان وضعيت ماهيان در رودخانه‌هاي بهبهان بهبود يابد.