دستگيري عاملين صيد غيرمجاز ماهي با شوك الكتريكي در رودخانه گرگر شوشتر

رئيس اداره حفاظت محيط زيست شوشتر از دستگيري دو متخلف صيد ماهي با شوك الكتريكي در عمليات شبانه گشت و كنترل يگان حفاظت محيط زيست شوشتر در رودخانه گرگر خبر داد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان، بهروز نجاتي رئيس اداره حفاظت محيط زيست شوشترگفت: از اين متخلفان كه شبانه با شيوه مخرب و غيراخلاقي شوك الكتريكي اقدام به صيد ماهي نموده بودند تعداد ۵٠ قطعه ماهي رودخانه اي، يك دستگاه الكتروشوكر، يك عدد باطري خودرويي و يك فروند قايق و موتور قايق كشف و ضبط گرديد و متخلفان براساس بند ب از ماده ١٠ قانون شكار و صيد جهت اعمال قانون و جزاي كيفري به مراجع قضايي معرفي شدند.