پايش كيفي رودخانه كارون در شوشتر توسط كارشناسان محيط زيست

 رئيس اداره حفاظت محيط زيست شوشتر گفت: رودخانه هاي گرگر و شطيط (كارون) بار ديگر در سه ماهه دوم سال مورد پايش و نمونه برداري كارشناسان محيط زيست شوشتر قرار گرفت. 

به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان، رئيس اداره حفاظت محيط زيست شوشتر دراين خصوص اظهار داشت : منابع آبي شوشتر در دوره هاي سه ماهه توسط كارشناسان محيط زيست اين اداره و طبق برنامه ماهانه توسط كارشناسان اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان مورد نمونه برداري و پايش كيفي قرار مي گيرد.

نجاتي در ادامه افزود: پايش كيفي آب فرايند نمونه برداري و اندازه گيري و سنجش شاخص هاي كيفي آب بوده و با هدف نظارت كيفي بر منابع آبي و شناسايي و بررسي آلودگي ها و منابع آلاينده آب بوده و باعث شناخت ما از خسارات و آسيب‌هاي بالقوه برپيكره هاي آبي و آگاهي و برنامه ريزي در جهت رفع و كاهش آلودگي ها خواهد شد و علاوه بر بعد طبيعي و زيستگاهي از نظر اجتماعي و جامعه شهري و روستايي نيز بسيار حائز اهميت است.

وي گفت: در اين پايش پارامترهايي چون دما، شوري،PH، EC وTDS در ۴ ايستگاه مختلف رودخانه كارون يعني گرگر و شطيط و در محل‌هاي ورود فاضلاب‌هاي شهري، صنعتي و بيمارستاني مورد سنجش و مقايسه قرار گرفت و اين نمونه برداري به صورت كاملتر همچون ماه گذشته توسط كارشناسان اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان نيز در چند روز آينده صورت خواهد گرفت و نتايج به دست آمده در جلسات برنامه ريزي شهري و استاني از جمله شوراي حفاظت كيفي كارون مورد استفاده و استناد قرار خواهد گرفت.