برگزاري دومين كميته تخصصي پسماند روستایي بخش مركزي مسجدسليمان

 به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان ، وحيد شالوئي رئيس اداره حفاظت محيط زيست مسجدسليمان  از برگزاري دومين كميته تخصصي پسماندهاي روستائي بخش مركزي در ماه جاري خبر داد.

شالوئي گفت : با توجه به مشكلات موجود در روند مديريت اصولي پسماندهاي روستائي با هدف انتقال به لندفيل مسجدسليمان حدود هفت روستا نيازمند كمك رساني در جهت خريد سطل هاي مكانيزه و  حمل و نقل آنها بوده  كه در اين جلسه  با توجه به حمايت شهر عنبر در اين خصوص مقرر شد با توجه به شرايط كنوني پس از خريد سطل هاي مورد نياز  شهر عنبر در اين زمينه همكاري لازم را به عمل آورد .  وي افزود با توجه به ضرورت و اهميت مديريت پسماندها ،  اميد است پس از تجهيز  ادوات لازم روستاها شاهد مديريت اصولي پسماندها در كليه بخش هاي مركزي ، عنبر و گلگير شهرستان مسجدسليمان باشيم .