بازديد و پايش واحدهاي شهرك صنعتي آبادان

 به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان،كارشناسان اداره حفاظت محيط زيست شهرستان آبادان از واحدهاي شهرك صنعتي آبادان واقع در جاده آبادان – اهواز بازديد به عمل آوردند .

 علي فتحي نيا رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبادان گفت : به منظور افزايش كيفيت پايش صنايع و به منظور دستيابي به شرايط مناسب و بدون آلودگي در صنايع و كنترل قوي تر وضعيت زيست محيطي فعاليت صنايع، علاوه به نمونه برداري از پساب و خروجي هاي هوا توسط كارشناسان پايش اداره حفاظت محيط زيست ، كارشناسان پايش آزمايشگاه هاي معتمد سازمان نيز عمل نمونه برداري و پايش را انجام مي دهند.

وی ادامه داد: در طي بازديد بعمل آمده از شهرك صنعتي ملاحظه گرديد برخي از واحدهاي اين شهرك با توجه به صدور اخطاريه هاي متعدد در خصوص انجام خود اظهاري از انجام اين تكليف خودداري نموده اند لذا ضمن صدور اخطار مقرر شد، چنانچه در مهلت تعيين شده نسبت به اين تكليف قانوني اقدام ننمايند مراتب از طريق مراجع قضايي پيگيري و با متخلفان برخورد قانوني بعمل آيد