بازدید دوره ای از نانوایی های خرمشهر درخصوص عدم استفاده از کیسه های پلاستیکی

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان: کارشناس اداره حفاظت محیط زیست خرمشهر به همراه کارشناس مرکز بهداشت خرمشهر درخصوص عدم استفاده از کیسه های پلاستیکی در  نانوایی های شهرستان خرمشهر بازدید بعمل آوردند.

رضا جاوید رئیس اداره حفاظت محیط زیست خرمشهر افزود: با عنایت به اجرای بند 2 صورتجلسه شورای سلامت و امنیت غذایی سال 1398  و رهنمود های فرماندار خرمشهردر خصوص عدم استفاده از کیسه های یکبار مصرف پلاستیکی و جایگزین نمودن با کیسه های پارچه ای در کلیه نانوایی های شهرستان خرمشهر و جهت پیگیری اجرای این مصوبه بازدید های مشترکی با کارشناس مرکز بهداشت شهرستان صورت گرفته واخطاریه مدت داری در این خصوص صادر گردید و در صورت عدم اجرای این مهم توسط صنف نانوایی ها، جهت حفظ سلامت شهروندان خرمشهری و کاهش الودگی های محیط زیستی ، برابر قانون واحدهای متخلف شناسایی واقدامات مقتضی بعمل خواهد آمد.