پايش و بازديد از بيمارستان اميد در لالي

 سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان لالي از اجرای طرح پايش و بازديد پسماندهاي پزشكي در مركز درماني اميد لالي خبر داد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان ، مهدي زمانپور سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان لالي گفت: اين پايش از كليه قسمت هاي بستري و سر پايي ، امحاء زباله ، محل تفكيك زباله ، دستگاه بي خطر ساز ، پسماندهاي پزشكي ، سيستم تصفيه خانه فاضلاب و... در بيمارستان اميد لالي انجام گرفت.

وي افزود : پسماندهاي بيمارستاني شامل پسماندهاي عفوني، پسماندهاي پاتولوژيك، اجسام تيز و برنده، پسماندهاي دارويي، پسماندهاي سرطان زا، پسماندهاي شيميايي، پسماندهاي راديواكتيو، كپسول‌هاي حاوي گازهاي پرفشار و پسماندهاي حاوي فلزات سنگين هستند.كاهش ميزان زباله هاي بيمارستاني اعم از عادي و عفوني و مديريت صحيح در جمع آوري و دفع اين زباله ها از راهكار هاي مناسب در پيشگيري و كنترل خطرات بهداشتي و زيست محيطي است .

سرپرست اداره حفاظت محيط زيست لالي تصريح كرد : طبق ماده 7 قانون مديريت پسماند ، مديريت پسماند عفوني به عهده توليد گنندگان آن مي باشد و طبق ماده 13 مخلوط كردن و پخش كردن پسماند پزشكي با ساير پسماندها در محيط ممنوع مي باشد . همچنين براساس ماده 16 متخلفين اين دو قانون جريمه خواهند شد  و در نهايت گزارش مختصري از بازديد و نقاط قوت و نقاط ضعف كه نياز به پيگيري داشت را عنوان كرد.