برگزاري دومين جلسه كميته مديريت پسماند بهبهان در سال 98

 به گزارش روابط عمومي اداره حفاظت محيط زيست شهرستان بهبهان ، دومين جلسه كميته مديريت پسماند شهرستان بهبهان در سال 1398 برگزار گرديد.

اين جلسه به رياست فرماندار شهرستان بهبهان و به دبيري اداره حفاظت محيط زيست بهبهان و با حضور معاونت بهداشت دانشكده علوم پزشكي بهبهان، معاونت شهرداري بهبهان، رياست اداره جهاد كشاورزي بهبهان، شوراي اسلامي شهر بهبهان و شواري بخش مركزي شهرستان بهبهان در روز شنبه مورخ 23 ارديبهشت 98 ساعت 17:30عصر در محل سالن جلسات فرمانداري شهرستان برگزار گرديد.

در اين جلسه وضعيت پسماندهاي روستاها مورد بررسي قرار گرفت و گزارش اقدامات صورت گرفته در برخي از روستاها ارائه گرديد و مقرر گرديد جلساتي در بخشداري جهت حل معضلات پسماندهاي روستاها برگزار گردد.

يكي ديگر از موضوعات جلسه بررسي وضعيت پسماندهاي عفوني بهبهان بود كه اقدامات صورت گرفته در اين زمينه گزارش گرديد و مقرر شد پيمانكار پسماندهاي عفوني با نظارت مستمر دستگاه هاي زيربط آغاز به كار كند.

همچنين گزارشي از وضعيت پسماندهاي كشاورزان و صيفي كاران كه پس از كشت و برداشت محصول در زمين هاي كشاورزي رها ميكنند ارائه گرديد و مقرر گرديد همكاري هاي لازم با بخش خصوصي و شركت هاي بازيافتي جهت جمع آوري اين پسماندها صورت پذيرد.

با توجه به پيش رو بودن فصل پاييز و اقدام شهرداري درخصوص هرس درختان سطح شهر، مقرر گرديد شهرداري پسماندهاي حاصل از اصلاح درختان را مديريت نمايد به طوري كه الزامات زيست محيطي رعايت شود.