سومين برنامه زنگ آموزش اداره محيط زيست شوشتر برگزار شد

 به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان - سومين برنامه زنگ آموزش براي كاركنان اين اداره با محتواي آموزشي بررسي كيفي رودخانه بر اساس شاخص ها و استانداردهاي بين المللي برگزار شد.

 بهروز نجاتي رئيس اداره حفاظت محيط زيست شوشتر در ادامه افزود : براساس جدول زمانبندي و با توجه به اجراي ماهيانه زنگ آموزش اين بار  محسن مجلسي، از كاركنان اين اداره، مطالبي از تحقيق دانشجويي خود درخصوص بررسي كيفي رودخانه اروند و تأثير پساب پتروشيمي ها و بنادر بر شاخص هاي كيفي و جمعيت زئوپلانكتون هاي اين رودخانه ارائه نمود.