برگزاري جلسه كارگروه مديريت پسماند در بهبهان

 به گزارش روابط عمومي اداره کل حفاظت محيط زيست خوزستان، جلسه كارگروه مديريت پسماند در شهرستان بهبهان برگزار شد.

در اين جلسه دادستان بهبهان ، مسئولين نيروي انتظامي ، پليس راهنمايي و رانندگي ، شهرداري بهبهان ، شبكه بهداشت و درمان و اداره حفاظت محيط زيست بهبهان حضور داشتند.

با توجه به اينكه پيمانكار طرح تفكيك از مبدا در سطح شهر بهبهان بيش از يك سال فعاليت دارد، اين جلسه جهت ساماندهي سه چرخه سواران و دوره گردهايي كه پسماندهاي خشك جمع آوري مي كنند و كارگاه هاي ضايعاتي غيرمجاز در سطح شهر برگزار گرديد.

در اين جلسه مقرر شد ظرف مدت يك ماه كارگاه هاي جمع آوري پسماندها در سطح شهر جهت اخذ مجوز و خروج از محدوده شهري اقدام نمايند. ضمناً مقرر شد با موتورهاي سه چرخ و كارگاه هاي ضايعاتي متعلق به اتباع خارجي به نحو مقتضي برخورد شود.