تشکیل دومین جلسه شورای اداری محیط زیست خوزستان در ماهشهر-17 مهر98