برگزاري اولين كنفرانس مقابله با تغييرات اقليمي در شوشتر

اولين كنفرانس علمي مقابله با تغييرات اقليمي از سوي محيط زيست شوشتر با همكاري دانشگاه آزاد اسلامي شوشتر و كشت و صنعت امام خميني (ره)، با محوريت سيل و مديريت منابع آبي، سه شنبه 14 آبان در سالن اجتماعات دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي شوشتر برگزار شد

به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان- بهروز نجاتي رئيس اداره حفاظت محيط زيست شوشتر در اولين سخنراني اين كنفرانس با بيان اهميت روز جهاني تغيير اقليم و توجه بيشتر به مسائل محيط زيست برخي از اتفاقات ناشي از تغيير اقليم بر منطقه و شهرستان از جمله سيل، خشكسالي، گرد و غبار، كاهش تنوع زيستي و مخاطرات زيست محيطي را ناشي از تغيير اقليم و عدم توجه به هشدارهاي زيست محيطي در خصوص كاهش گازهاي گلخانه اي و سوخت‌هاي فسيلي دانست و ارتباط آنها با فرايندها و دخالت‌هاي انساني خصوصاً پس از انقلاب صنعتي تشريح نمود

در دومين سخنراني از اين كنفرانس حسين قرباني زاده خرازي عضو هيأت علمي دانشكده مهندسي علوم آب دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر، سخنراني خود را در خصوص تأثير تغيير اقليم بر منابع آب ايران ارائه کرد.

وي مهمترين اثرات تغيير اقليم بر منابع آبي را تغيير در الگوي بارش، تغيير شكل بارش از برف به باران، كاهش دوره ريزش برف، افزايش آنتروپي، خشكسالي، سيلاب، تغيير در كيفيت آب‌هاي سطحي و زيرزميني، تغيير در ذوب برف در مناطق كوهستاني و تغيير توزيع زماني جريان روان آب بخصوص زمان پيك جريان برشمرد و با اشاره به برخي از مدل‌هاي تغيير اقليم در جهان تأثير گازهاي گلخانه اي را در شكل گيري اين پديده و تأثير اين پديده را بر توليدات غذايي، دبي كارون، تشديد خشكسالي ها در ايران، افزايش وقايع غيرطبيعي، كاهش تنوع زيستي و گونه هاي حيات وحش بيان کرد.

در ادامه احسان دريكوند رئيس مركز تحقيقات علوم آب و محيط زيست دانشگاه آزاد شوشتر نيز رابطه تغيير اقليم و محيط زيست را بيان و با تقسيم علل و عوامل تغييرات اقليمي به دو دسته طبيعي و انساني و برشمردن اين عوامل، چشم انداز تغييرات اقليمي را در جهان و ايران و تأثير اين پديده را بر روي منابع آبي، نواحي ساحلي، تنوع زيستي، جنگل ها و مراتع، كشاورزي و دامپروري و محيط زيست طبيعي، دريايي و انساني تشريح و توضيح داد.

پايان بخش اين كنفرانس نيز قرائت بيانيه اي براي مبارزه با اثرات تغييرات اقليمي بود كه توسط نسترن عجمي، فعال زيست محيطي شوشتر ، قرائت و بر توقف و كاهش فعاليت‌هاي منجر به تغيير اقليم و گرمايش جهاني از جمله كاهش مصرف سوخت‌هاي فسيلي و توليد گازهاي گلخانه اي تاكيد شد