اجرای برنامه پایش و نمونه برداری از خروجی های صنایع خرمشهر

   به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- بازدید، پایش و نمونه گیری از پساب خروجی تعدادی از واحدهای صنعتی مشمول طرح پایش در شهرستان خرمشهر انجام شد.

رضا جاوید رئیس اداره حفاظت محیط زیست خرمشهر گفت:از آنجایی که روند رو به رشد صنایع و عدم توجه به مباحث زیست محیطی باعث بروز آلودگی های زیادی شده است، از این رو بخشی از هدف پایش بر مبنای تعیین میزان آلودگی در نمونه های مختلف از جمله میزان آلودگی فاضلاب خروجی صنایع در محل ورود به منبع پذیرنده بنا شده است تا بدین منظور نقاط آلوده بحرانی شناسایی و با تهیه نمونه از آن نقاط و سنجش آلاینده ها و مقایسه آن با استانداردهای زیست محیطی ازطریق تذکرات و اخطاریه ها به واحدهای آلوده کننده ، از بروز تخلف صنایع تولید کننده آلودگی جلوگیری شود. با این هدف در پایش ادواری ازصنایع مشمول پایش در شهرستان خرمشهر(همچون پرورش ماهی شهید احمدیان فاز 1 و 2 ، الکل تعاونی 1 ، شهرک صنعتی، الکل فناوران و کشتارگاه) نمونه هایی تهیه شده و برای انجام آنالیز به آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان منتقل شدند تا پس از ارائه نتایج ، در صورت نیاز مبادرت به صدور اخطاریه های زیست محیطی لازم شود و همچنین صنایع بر اجرای خود اظهاری و تجهیز واحد به پایش لحظه ای خروجی نظارت و پیگیری شوند.