سرشماري پاييزه قوچ و ميش در منطقه حفاظت شده كرائي

 رئيس اداره حفاظت محيط زيست شوشتر از انجام سرشماري پاييزه قوچ و ميش در منطقه حفاظت شده كرائي واقع در اين شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان- رئيس اداره حفاظت محيط زيست شوشتر گفت : سرشماري پستانداران هرساله به منظور برآورد جمعيت ها و شناسايي كمبودها، نيازها و برنامه ريزي جهت حفظ، احياء و مديريت پوشش هاي گياهي و جانوري منطقه انجام شده و امسال نيز همچون سنوات گذشته اين مهم با حضور رئيس اداره محيط زيست طبيعي و كارشناساني از اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان و محيط بانان و كارشناسان منطقه و اداره شوشتر با موفقيت انجام و نتايج اين سرشماري از وضعيت پايدار و مطلوب جمعيت اين گونه ارزشمند و نتيجه بخش بودن برنامه ها و اقدامات حفاظتي حكايت داشت.

بهروز نجاتي در ادامه افزود : منطقه حفاظت شده كرائي با وسعت بيش از ۵٩٠٠٠ هكتار به عنوان بزرگترين منطقه حفاظت شده در استان خوزستان و تنها زيستگاه پويا و داراي جمعيت مناسب براي قوچ و ميش و گونه منحصر به فرد قوچ و ميش كرائي بوده و داراي تنوع زيستي جانوري و گياهي و گونه هاي ارزشمندي از گياهان، پستانداران، پرندگان و خزندگان و جلوه هاي زيباي طبيعي مي باشد